Saadetud kiri: Võru tn 75 krundi kasutus- ja ehitustingimused

Asja number: UP-14-003

Kirja saaja:
Organisatsioon: Wentelax OÜ
Saatja kuupäev: 22.08.2017

Kirja:
Saatja: Tartu Linnavalitsus Linnaplaneerimise ja maakorralduse osakond
Teema: Võru tn 75 krundi kasutus- ja ehitustingimused
Allkirjastaja: Urmas Ahven; juhataja
Koostaja: Jaanika Koppel 736 1259 jaanika.koppel@raad.tartu.ee
Registreeritud: 01.09.2017
Seisund: Allkirjastatud
Saadetud: 01.09.2017
Edastamise meetod: E-post
Failid: Linnaplaneerimise_ja_maakorralduse_osakond_Kiri_20170901_UP-14-003.bdoc ( 49 kb )
Seotud dokumendid:
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord
Show details for Saadetud kirja tekstSaadetud kirja tekst
Hide details for Saadetud kirja tekstSaadetud kirja tekstWentelax OÜ


Teie 22.08.2017 12:42:55
Meie 01.09.2017 nr 9-3.2/UP-14-003


Võru tn 75 krundi kasutus- ja ehitustingimused

KF3
Eesmärk, arengusuunadMaa-ala on hoonestatud valdavalt üksikelamute ja väiksemate kuni kolmekorruseliste kortermajadega, hoonestus on mitmel krundil amortiseerunud, nn. sadama raudtee äärsel alal on olemas maareserv uushoonestamiseks. Arvestades kesklinna lähedust seab planeering eesmärgiks piirkonna järk- järguliseks hoonestamiseks korterelamutega.
Maa-ala kasutus-tingimused ja nõuded krundistruktuurileKruntide kohta kehtivad korterelamumaa või väikeelamumaa kohta üldplaneeringus määratud üldtingimused.
HoonestustingimusedMaa-alal võib laiendada olemasolevaid hooneid, ehitada olemasolevate hoonete asemele või seni hoonestamata aladele uusi korterelamuid. Hoonete korruselisus on korterelamutel kuni 4, väikeelamutel kuni 2. Ehitusala määramisel järgida väljakujunenud tänavapoolset ehitusjoont ja/või hoonestusstruktuuri (või rütmi). Hoonestamisel tuleb tagada piirkonna arengu jätkusuutlikkus.
Haljastus ja heakordHoonete projekteerimisel tuleb koostada maa-ala ühtne haljastusprojekt. Keelatud on tõkkepuude kavandamine ja paigaldamine.


Lugupidamisega

Urmas Ahven
juhataja


Jaanika Koppel
736 1259 jaanika.koppel@raad.tartu.ee


Lisad
.