Saabunud kiri: Müra vähendamise tegevuskava koostamine - kinnituskirja küsimine

Asja number: VP-17-0122
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Teema: Müra vähendamise tegevuskava koostamine - kinnituskirja küsimine
Registreeritud: 09.08.2017
Kellele saadetud: Ülle Mauer
Dokumendi liik: Kiri
Edastamise viis: E-post

Saatja:
Organisatsioon: Keskkonnaministeerium
Kontaktisik HK
Saatja kuupäev: 08.08.2017

Menetlemine:
Seisund: Lõpetatud
Vastutav töötaja: Ülle Mauer
Vastamise tähtaeg: 09.09.2017
Seotud dokumendid:
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord
Show details for Saabunud kiri:Saabunud kiri:
Hide details for Saabunud kiri:Saabunud kiri:


Tere!

2017.a algusest kehtima hakanud atmosfääriõhu kaitse seaduse (AÕKS) § 63 kohustab ka kohalikke omavalitsusi, kellel ei ole strateegilise mürakaardi koostamise kohustust, kuid esineb mürahäiringud, koostama oma territooriumil paiknevate müraallikate mürakaardi ja müra vähendamise tegevuskava. Sellega suurendatakse kohaliku omavalitsuse vastutust tema haldusterritooriumil tekkiva müra eest. Saadud andmed võimaldavad kohaliku omavalitsuse organil arvestada planeeringu koostamisel olemasolevat müra olukorda ning kõige efektiivsemalt ja majanduslikult soodsaimalt rakendada asjakohaseid vähendamise meetmeid. Seadusesse uue kohustuse lisamisega KOVile nägime ette, et mürakaartide ning müra vähendamise tegevuskavade koostamiseks on võimalik neil taotleda toetust SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse atmosfääriõhu kaitse programmist.
Selleks avasime ka eraldi KIKi vooru.

Leian, et eraldi Keskkonnaministeeriumi kinnituskirja ei ole vaja taotlusele juurde lisada.

Kõike paremat

Heidi Koger
Osakonnajuhataja | Välisõhu osakond
Director General | Ambient Air Department

+372 626 2976 /+372 52 88898 | heidi.koger@envir.ee | http://www.envir.ee/
Keskkonnaministeerium | Ministry of the Environment of Estonia | Narva mnt 7a, 15172 Tallinn, Eesti


From: Ülle Mauer [mailto:Ulle.Mauer@raad.tartu.ee]
Sent:
Tuesday, August 8, 2017 3:00 PM
To:
Liina Viks <Liina.Viks@envir.ee>
Subject:
müra vähendamise tegevuskava koostamine - kinnituskirja küsimine

Asja viide: VP-17-0122

Tere

Tartu Linnavalitsuse linnamajanduse osakond valmistab ette taotlust SA-le Keskkonnainvesteeringute Keskus, et koostada Tartu linna müra vähendamise tegevuskava.

KIKi finantseerimise korra lisa nr 7 kohaselt tuleb koos taotlusega esitada tegevuskava eeldatava kasutaja, kes on antud temaatika eest vastutav, kinnitus selle kohta, et projekti planeeritavate tulemuste järele on tegelik sisuline vajadus.

Palun kas Teil oleks võimalik saata kinnituskiri selle kohta, et müra vähendamise tegevuskava koostamine Tartu linna jaoks on vajalik ning selle töö järgi on tegelik sisuline vajadus.

Palume saata kinnituse esimesel võimalusel.


Lugupidamisega

Ülle Mauer

Tartu Linnavalitsus

linnamajanduse osakonna keskkonnateenistuse juhataja

tel 736 1248, 5051 087