Asi: Euroopa parimad praktikad ECVETi rakendamisel

Seisund: Lõpetatud
Asja number: VP-15-0112
Menetlev üksus: Tartu Kutsehariduskeskus
Vastutav töötaja: Liivi Raudsepp
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Euroopa parimad praktikad ECVETi rakendamisel
Registreeritud: 18.09.2015

Projekt


Lühikokkuvõte


Probleem, mida soovitakse lahendada, on ühtsete arusaamade puudumine ja vähene teadlikkus VÕTA ja ECVET-i põhimõtete koosrakendamise ja tõhususe mehhanismi osas. Senised projekti ECVET-Eesti raames teostatud uuringud on esile toonud, et kutseõppeasutuste ja sotsiaalsete partnerite hulgas on teadlikkus ECVET-ist veel vähene ning ECVET-i põhimõtteid rakendatakse vähestes kutseõppeasutustes ning enamasti õpirändeprojektide raames. Projekti tulemusena soovitakse omandatud kompetetnside abil laiendada ECVET-i kandepinda üle terve Eesti. Väliskogemuse kaudu soovivad ECVET-i ekspertide rühm ja nendega ühinenud VÕTA juhtrühma liikmed õppida, kuidas Eestis mõjusamalt ECVET-iga seotud teavet edastada, et süveneks teadlikkus ECVET-i põhimõtetest ning laieneks nende kasutamine.

Konsortsium koosneb erinevatest Eesti haridustöötajatest, keda esindavad VÕTA - juhtrühm (kuue kutseõppeasutuse õppedirektorid ja Tallinna Tehnikaülikooli (edaspidi TTÜ) esindaja) ning ECVET- Eesti eksperdid (7), kes on kutsekoolide, SA Innove ja SA Kutsekoda, Tallinna ülikooli esindajad.


Eesmärgid


Projekti eesmärk on tutvuda, kuidas:
- on korraldatud partnerriikide ECVET-i keskuste või valdkonda koordineerivate institutsioonide töö;
- on jagatud vastutussalad partnerriikide erinevate institutsioonide vahel ECVET-i rakendamisel;
- on korraldatud ECVET-i rakendamise statistiliste andmete kogumine partnerriikides;
- on korraldatud partneriikide ECVET-i siseriikliku võrgustiku koostöö ja ekspertide kompetentside arendamine;
- on korraldatud ECVET-i teemalised koolitused ja nõustamine partnerriikides;
- on jõutud parima praktikani VÕTA ja ECVET-i põhimõtete ühildamisel;
- toimib partnerriikides ECVET-i rakendamise alase teabe levitamine.


Tegevused


Tegevuste kirjeldus – tööplaani kohaselt on kavas külastada 2-3 õppeasutust kutsehariduse tasemel; külastada piirkonna haridust koordineerivaid institutsioone; külastada 2-3 piirkonna tööandjat, kelle juures käivad õpilased praktikal.
Ajakava: juuni - august 2014 toimub projekti lähetuse ettevalmistav periood, kus projektijuht broneerib lennupiletid, majutuse ja vajadusel kohaliku transpordi ning koostöös projektis osalejatega valmistatakse ette küsimustik, millele soovitakse õppevisiidi käigus vastust saada. August-detsember 2014 toimuvad õppevisiidid. Jaanuar -mai 2015 valmistatakse õppevisiitidel saadud informatsiooni põhjal ettepanekuid VÕTA ja ECVETI rakendamine parendamiseks. Mai 2015 esitatakse valminud esitlust VÕTA võrgustikul ning vormistatakse lõplik projekti dokumentatsioon ja levitusmaterjalid.


Tulemused


Õpirännetes osalemise tulemusena on:
- Osalejad tutvunud Euroopa parimate näidetega nõustamise, praktika läbiviimise ja tööandjatega koostöö alal, mis toetab koolidele kutseõppeasutuse seaduses ette nähtud tegevuste läbiviimist ja arengukavaliste eesmärkide elluviimist ECVET süsteemi metoodika alusel ja õpiväljundite kirjeldamise ja üle kandmise kontekstis.
- Osalejad on pädevad olema ECVET-eksperdid koolide tasandil.
- Osalevate organisatsioonide õppijad on paremini ette valmistatud osalemiseks rahvusvahelistes mobiilsusprojektides, sisenemiseks tööturule nii Eestis kui teises riigis ja jätkama elukestvat õpet nii formaalses, mitteformaalses kui informaalses hariduses.


Maksumus


3 518 EUR

Tartu kohustused


0 EUR

Toetus


3 518 EUR

Kellele taotlus esitatakse


SA Archimedes

Millise programmi / meetme raamesJuhtpartner


Kehtna Majandus- ja Tehnoloogiakool

Partnerid


1. Tartu Kutsehariduskeskus
2. Tallinna Polütehnikum
3. Tallinna Teeninduskool
4. Tallinna Tehnikaülikool
5. Tallinna Ülikool
6. Tallinna Tööstushariduskeskus
7. Järvamaa Kutsehariduskeskus
8. Haapsalu Kutsehariduskeskus
9. SA Innove
10. SA Kutsekoda
11. IMANOVATION
12. SCQF Partnership

Juht


Liivi Raudsepp

Algus- ja lõpptähtaeg


26.08.2015 - 30.05.2016

Osakond


KHK

Projekti lõpetamise põhjus


Edukalt lõpetatud

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord