Asi: Tartu Kesklinna Kooli keskkonnasäästlike õppeprogrammide läbiviimine 2019/2020 õppeaastal

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-19-0109
Menetlev üksus: Tartu Kesklinna Kool
Vastutav töötaja: Kaire Varrik
Teised töötajad: Ave Paabo
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Tartu Kesklinna Kooli keskkonnasäästlike õppeprogrammide läbiviimine 2019/2020 õppeaastal
Registreeritud: 12.09.2019

Projekt


Lühikokkuvõte


Korraldatakse aktiivõppeprogramme keskkonnahariduskeskustes, mis võimaldavad õpilastel arendada oskusi ja teadmisi keskkonnasäästlikkuse ning jätkusuutliku arengu teemadel. Põhikooli riikliku õppekava 7.jagu § 14 lõige 3 punkt 2 keskkond ja jätkusuutlik areng alusel on kooli ülesandeks toetada õpilase kujunemist sotsiaalselt aktiivseks, vastutustundlikuks ja keskkonnateadlikuks inimeseks, kes hoiab ja kaitseb keskkonda ning väärtustades jätkusuutlikkust, on valmis leidma lahendusi keskkonna- ja inimarengu küsimustele.


Eesmärgid


Käesoleva projekti eesmärgiks on arendada Tartu Kesklinna Kooli I-III kooliastme õpilaste teadmisi keskkonnateadlikkuse ja jätkusuutliku arengu teemal läbi probleemõppe ja tegevustele suunatud õppe.


Tegevused


Õppekäikudel osalemine


Tulemused


Õpilased on projekti läbides valmis leidma lahendusi keskkonna- ja inimarengu küsimustele: keskkonnasäästlikkus, jätkusuutlik areng ja ökoloogiline tasakaal.


Maksumus


5 792 EUR

Tartu kohustused


304 EUR

Toetus


5 488 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Keskkonnainvesteeringute Keskus SA

Millise programmi / meetme raames


Keskkonnateadlikkuse lihtsustatud projekt

Juhtpartner


Keskkonnainvesteeringute Keskus SA

PartneridJuht


Jaana Urubkova

Algus- ja lõpptähtaeg


02.09.2019 - 12.07.2020

Osakond


HO allasutus

Projekti kodulehekülgShow details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord