Asi: Õpihuvilaager MHG gümnasistidele

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-21-0104
Menetlev üksus: Miina Härma Gümnaasium
Vastutav töötaja: Eda Lemberg
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Õpihuvilaager MHG gümnasistidele
Registreeritud: 24.08.2021

Projekt


Lühikokkuvõte


Distantsõppest tingituna on õpilastel õpimotsivatsiooni lagnus


Eesmärgid


Õpilaste õpimotivatsiooni ja vaimse tervise toetamine


Tegevused


Õpihuvilaager 25.08-27.08.2021


Tulemused


Paranevad õpilaste pädevused (õpipädevus; suhtluspädevus,sotsiaalne- ja kodanikupädevus,enesemääratluspädevus,kultuuri- ja väärtuspädevus,ettevõtlikkuspädevus ja digipädevus,matemaatika-, loodusteaduste- ja tehnoloogiapädevus)


Maksumus


24 960 EUR

Tartu kohustused


0 EUR

Toetus


24 960 EUR

Kellele taotlus esitatakse


HTM

Millise programmi / meetme raames


Õpihuvilaagrite kriisiabi

Juhtpartner


Minna Härma Gümnaasium

PartneridJuht


Eda Lemberg

Algus- ja lõpptähtaeg


15.05.2021 - 31.12.2021

Osakond


HO allasutus

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord