Asi: Sotsiaalmajade rajamine Tartusse

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-18-0100
Menetlev üksus: Tartu linnavalitsuse linnakantselei
Vastutav töötaja: Marek Treufeldt
Teised töötajad: Inge Kool
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Sotsiaalmajade rajamine Tartusse
Registreeritud: 28.05.2018

Projekt


Lühikokkuvõte


Tartu linna omandis olevad eluruumid, mida kasutatakse sotsiaalhoolekande seaduse §-de 41, 42 ja 43 täitmiseks, pärinevad suures osas omandireformi ajast ning nende ruumilahendus, elamistingimused ja seisukord ei vasta sageli eluaset vajava isiku või perekonna vajadustele. Linna elamufondis on kortereid, mis on liiga väikesed, so kuni 10m² või ebapraktiliselt suuri kööktubasid, so kuni 36m²; paljudel juhtudel puudub pesemisvõimalus, korterid on kõrge remondivajadusega, mitmed ahiküttega korterid asuvad lagunevates majades, kus mõned korterid on avalikus ja teised eraomanduses. Praeguse elamisfondi puhul on paljud korterid liikumispuudega isikutele raskesti ligipääsetavad ja raskesti kohandatavad.

Kohaliku omavalitsuse üksusel puudub võimalus lahendada eluaseme kvaliteedi probleeme läbi kinnisvaraturu, kuna sealne võimekus ei ole piisav pakkumaks ligipääsetavaid ja kohandatud eluruume. Samuti ületab kvaliteetsete eluruumide hinnatase kinnisvaraturul sotsiaalhoolekannet vajava isiku või perekonna materiaalseid võimalusi.

Linn kannab vastutust, et eluasemeta või ebasobivate elamistingimustega linlasele oleks tagatud tema minimaalsetele vajadustele vastava eluruumi kasutamise võimalus ning vajab sealjuures juurde kvaliteetseid ja sobivaid kortereid.


Eesmärgid


Üldeesmärk: Soodustada investeeringuid sotsiaalteenuse osutamise raames ja tõsta Tartu linna võimekust sotsiaalhoolekande seaduse §-de 41, 42 ja 43 täitmisel.

Alaeesmärk: Tagada sotsiaal-majanduslikult vähekindlustatud isikutele ja peredele nende vajadustele vastava eluruumi kasutamise võimalus seni, kuni nende iseseisev toimetulek on paranenud ning nad on suutelised ise endale eluruumi tagama ja sellega kaasnevaid kohustusi täitma.

Sihtrühma liikmed:
- asenduskoduteenuselt ellu astunud noored;
- puudega või erivajadusega isikud;
- töövõimekaotusega isikud;
- lasterikkad pered;
- üksikvanemaga pered;
- kinnipidamisasutusest vabanenud isikud;
- sõltuvusprobleemidega toimetulekuraskustes isikud;
- õnnetusjuhtumi tagajärjel eluruumi kaotanud isikud;
- eakad
- jt, kes vajavad kohaliku omavalitsuse üksuse abi endale või oma perekonnale eluruumi tagamisel.Tegevused


Kahe üürimaja ehitamine (56 korterit) ja sisustamine sanitaartehnika ning köögiga.


Tulemused


Paraneb sotsiaalhoolekande seaduse §-de 41, 42 ja 43 alusel antava sotsiaalteenuse kvaliteet läbi nõudlusele vastavate korterite arv kasvu. Pikemas perspektiivis on võimalik linnal vabaneda ebasobivate tingimustega sotsiaaleluruumidest ning vähendada nende eluruumide korrashoidmisega seotud kusutusi.

Elamistingimuste normaliseerimine mõjutab isiku elustiili ja parandab iseseisvat toimetulekut.
Vähenevad kohaliku omavalitsuse üksuse kulud omanduses olevate kriitilises seisukorras eluruumide remondile.

Kaudne positiivne mõju linlastele, kelle naabruses asuvad kvaliteetsed linna omanduses üürimajad.
Kaudne positiivne mõju linnapildile, korrektse planeeringuga üürimajade näol.Maksumus


5 850 000 EUR

Tartu kohustused


3 350 000 EUR

Toetus


2 500 000 EUR

Kellele taotlus esitatakse


SA Kredex

Millise programmi / meetme raames


Elamufondi arendamise investeeringutoetus kohalikule omavalitsusele

JuhtpartnerPartneridJuht


Marek Treufeldt

Algus- ja lõpptähtaeg


01.11.2018 - 30.04.2022

Osakond


LVO

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord