Asi: Tartu Raatuse Kooli õpilaste keskkonnateadlikkuse areng 2019-2020

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-19-0105
Menetlev üksus: Tartu Raatuse Kool
Vastutav töötaja: Rene Leiner
Teised töötajad: Ave Paabo; Liia Guthan; Triin Siim
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Tartu Raatuse Kooli õpilaste keskkonnateadlikkuse areng 2019-2020
Registreeritud: 09.09.2019

Projekt


Lühikokkuvõte


Õpilaste keskkonnateadlikkuse suurendamine läbi praktiliste õppekäikude. Kavandatud tegevused toetavad õppekava ainevaldkondades püstitatud eesmärkide saavutamist, nagu ka õppekava üldpädevuste saavutamist. Aktiivne õppekäikudel osalemine võimaldab paremini rakendada teoreetilisi teadmisi praktikas. Samuti ei saa alahinnata fakti, et enamik planeeritud õppetegevusi saab toimuma vabas õhus, mis täidab ka õuesõppe eesmärki ning aitab kindlasti kaasa ka õpilaste liikumisaktiivsuse tõusule. Samuti on õppeprogrammides lõimitud erinevad õpioskused ja teemad. Kuna õpilased on pärit erineva sotsiaamajandusliku taustaga peredest, võimaldab projekti rahastuse toel tagada kõikidele õpilastele võrdsed võimalused saavutada õpiväljundeid.


Eesmärgid


Projekti eesmärgiks on keskkonda säästvam ja ümbritsevat tähelepanev kodanik, mida soovitakse saavutada Tartu Raatuse Kooli õpilaste keskkonnateadlikkuse tõusuga läbi
planeeritavate temaatiliste õppekäikude.


Tegevused


24 õppekäiku 544 õpilasele


Tulemused


Saavutatud mõju:
- Õpilaste keskkonnateadlikkuse tõus, potentsiaalne märkamine, suhtumine ümbritsevasse keskkonda, ressursside piiratuse ja põhjus-tagajärg seoste mõistmine ning säästlik mõtteviis.
- Positiivne mõju õpilaste keskkonnateadlikule käitumistele.


Maksumus


4 827 EUR

Tartu kohustused


0 EUR

Toetus


4 827 EUR

Kellele taotlus esitatakse


SA Keskkonnainvesteeringute Keskus

Millise programmi / meetme raames


Keskkonnateadlikkuse lihtsustatud projektid

JuhtpartnerPartneridJuht


Rene Leiner

Algus- ja lõpptähtaeg


01.09.2019 - 19.06.2020

Osakond


HO allasutus

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord