Asi: Tartu loodusmaja huvikooli astmepõhised huviringid LTT suunale

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-17-0159
Menetlev üksus: Tartu Jaan Poska Gümnaasium
Vastutav töötaja: Eneli Mäeots
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Tartu loodusmaja huvikooli astmepõhised huviringid LTT suunale
Registreeritud: 13.10.2017

Projekt


Lühikokkuvõte


Projekti läbiv idee on kooliastmete põhised uued huviringid LTT valdkonna tutvustamiseks, õpilaste võtmepädevuste arendamiseks ja valdkonna vastu huvi äratamiseks. Projekti juhib huvikool, kes spetsiifilisemate huviringide tööga saab äratada ja hoida õpilaste huvi nii LTT valdkonna kui teadustöö vastu koostöös teadusasutustega ning suunata õpilaste edasiõppimisvalikuid ja karjääriplaneerimist.
Tartu Mart Reiniku Kool on põhikool, mis saab õpilaste LTT valdkondlike huvide toetuseks suunata õpilasi Tartu loodusmaja huvikooli, samuti on võimalus kaasata huviringi juhendajat loovtöö või uurimistöö kaasjuhendajana. Põhikooliõpilased saavad pärast 9. klassi valida Tartu Jaan Poska Gümnaasiumi loodussuuna, mille kõrval saavad jätkata ka huvikooli uutes huviringides, mida kool arvestab noore
huvile vastava valikainena. Kuna mõlemad koolid on Tartu linna munitsipaalkoolid, tagab omaosaluse Tartu Linnavalitsus (kinnituskiri lisatud).
Vaata Maailma sihtasutusel on IT- ja programmerimise-alaste ringijuhendajate koolitamise pädevus.
Eesti Maaülikool partnerina võimaldab õpilastel tutvuda ja praktikume läbi viia teadlastega koostöös uudsetes teaduslaborites. Tutvumine reaalse teadustööga annab võimaluse noortel oma karjääri planeerida. OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskus pakub partnerina oma laboreid ja spetsialiste
sisukate ringitundide läbiviimiseks, mis õpetab noortele, et teadlaskarjääriga võib
tegeleda ka ettevõttes, mitte vaid ülikoolis.

Tartu loodusmaja huvikool (edaspidi Loodusmaja) on üks suuremaid regulaarselt loodusteaduste valdkonna huviringe pakkuvaid asutusi Eestis. Huvikoolis õpib igal aastal keskmiselt 700 õpilast Tartu linnast ja maakonnast. Loodusmaja teeb koostööd Tartu koolidega, ülikoolidega ja teiste asutustega huvihariduse arendamisel ja mitmekesistamisel. Vastavalt loodusmaja arengukavale on plaanis välja arendada looduse õppesuuna kõrvale tehnoloogia õppesuund; mitmekesistada loodusteaduslike
huviringide õppekavasid, lõimida neid rohkem teiste valdkondadega (tehnoloogia, IKT, robootika jms) ning koostöös koolide, ülikoolidega ja ettevõtjatega välja töötada uusi huviringe igale õppeastmele, et lastel oleks laiem valik oma huvisid arendada ning neil oleks võimalus vastavalt vanusele ja huvi süvenemisele sujuvalt liikuda ühest huviringist teise.

Käesolev projekt panustab otseselt noorte LTT huviharidusvõimaluste täiendamisse, ühendades endas loodusvaatlused, keskkonnaseire, robootika ja infotehnoloogia ehk siis looduskekkonna ja tehnoloogilise võimekuse. Projekt loob süsteemse loodusteadusliku lähenemise erinevate vanuseastmete huviringide vahel, loob eeldused jätkusuutlikumaks huvihariduseks ja ärgitab noori lähenema LTT valdkonna probleemülesannetele loovalt. Huviringide töö põhineb koolinoorte kaasamisel ja neile katsetamisvõimaluste pakkumises. Planeeritavad huviringid pakuvad formaalhariduses käsitletavatele fundametaalteamistele alternatiivina kõrvale loova “ katseta ja ära karda eksida” võimaluse. Huviringide loov pool toetab “Noortevaldkonna arengukava” , mille eesmärgiks on laiendada noorte valikuid oma loomepotensiaali väljendamiseks. Huviringide töö ülesehitus võimaldab noortel arendada oma loovust
ja tõsta algatusvõimet ning julgustab olema ettevõtlik ja mitte pelgama läbikukkumisi keeruliste probleemülesannete lahendmaisel. Projekti käigus loodavad õppematerjalid ja läbiviidavad tegevused nõuavad juhendajatelt pidevalt enesetäiendamist ja loovust. Seepärast planeeritakse projekti ka juhendajate iga-aastased täiendkoolitused.


Eesmärgid


Projekti toel käivitatakse 4 uut LTT valdkonna huviringi (1 I õppeastmes (1.-3. kl), 1 II õppeastmes (4.-6. kl), 1 III õppeastmes (7.-9. kl) ja 1 gümnaasiumiastmes), mille eesmärgiks on luua süsteemne lähenemine ja arenguline järjepidevus. I ja II õppeastme huviringid aitavad LTT valdkonna vastu huvi äratada ning III ja IV
õppeastme ringid seda huvi hoida ja süvendada.

Projekt aitab luua sidemed üldhariduskoolide, huvikooli ja ülikoolide vahel ning
toetab õpilaste huvi arengut esimesest klassist kuni ülikoolini välja. Projekti toel koolitatakse välja 15 juhendajat (igast koolist 5 juhendajat), kes on võimelised projekti käigus põhijuhendajat asendama ja projekti lõppedes juhendama samalaadseid huviringe huvikoolis või läbi viima samalaadseid valikkursusi üldhariduskoolis.


Tegevused


Ringide rõhuasetus on praktilistel tegevustel ja katsetamistel ning teadlas- ja insenerikarjääri tutvustavatel
koostöötundidel projektipartnerite laborites. Nii saavad õpilased aimu teadlaste igapäevasest tööst, kasutatavatest tehnoloogiatest ning näevad iseenda karjäärivalikute võimalusi.

Projekti raames valmib kolme õppeasutuse (huvikooli, gümnaasiumi ja põhikooli) koostöös metoodiliste materjalide kogum, mida saab edaspidi kasutada nii huviringide töö läbiviimsieks kui ka üldhariduskoolide valikainete ja põhiainete õppetöö rikastamiseks. Projekti raames loodavad õppematerjalid ja metoodilised vahendid tehakse kasutatavaks ka projekti lõppedes ja kättesaadavaks nii formaal- kui huvihariduses töötavatele inimestele.
Projekti käigus tehtavad tegevused annavad õpilastele võimaluse loovaks tehnoloogiaalaseks koostööks. Erinevate LTT valdkondade omavahelist lõimumist ja loovuse rolli tähtsustamine fundmentaalteadmiste kõrval lubab noortel jõuda innovaatilistele lahendusteni. Huviringides osalevad noored saavad võimaluse oma ideede edasiarendamiseks ja julgustuse olla ettevõtlik ja algatusvõimeline - seda juba alates I kooliastmest.


Tulemused


* on koostatud õppekavad nelja huviringi tegevuste läbiviimiseks;
* koostatud õppekavade alusel tegutseb neli uut huviringi, milles saavad osaleda kõigi
Tartu koolide õpilased;
* koolitatakse välja LTT huviringi juhendajad, kes on valmis väljatöötatud
õppekavasid rakendama;
* koostatakse väljatöötatud õppekavadega seostuvad õppematerjalid ja metoodilised
juhendid LTT huviringide läbiviimiseks;
* loodud õppematerjalide ja metoodiliste juhendite põhjal pannakse kokku ühe
gümnaasiumi LTT suunalise valikkuruse õppe- ja metoodilised materjalid, mida
huvilised õpilased ja õpetajad saavad peale projekti kasutada ka põhikursuste sisu
mitmekesistamiseks;
* on loodud toimivad praktikabaasid kaasatud partnerite laborites.


Maksumus


15 356 EUR

Tartu kohustused


2 198 EUR

Toetus


13 158 EUR

Kellele taotlus esitatakse


SA Archimedes

Millise programmi / meetme raames


TEEME Pluss

Juhtpartner


Tartu Keskkonnahariduse Keskus SA

Partnerid


Tartu Jaan Poska Gümnaasium
Tartu Mart Reiniku Kool
SA Vaata Maailma
SA Eesti Keskkonnauuringute Keskus

Juht


Lauri Mällo

Algus- ja lõpptähtaeg


01.02.2017 - 31.12.2022

Osakond


HO allasutus

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord