E-post Pakkumiskutse

Asja number: RH-18-010
Vastutaja: Mart Lukason
Teema: Pakkumiskutse
Saadetud: 27.08.2018
Failid: Lehed leping.doc ( 28 kb )
Seotud dokumendid:
Show details for Saadetud e-kirja tekstSaadetud e-kirja tekst
Hide details for Saadetud e-kirja tekstSaadetud e-kirja tekst
Meie nr 4-6/RH-18-010

Pakkumiskutse


Asja viide: RH-18-010

Tere

       Hankija teeb käesolevaga ettepaneku esitada pakkumus vastavalt hankedokumentides   esitatud           tingimustele.


1         Üldandmed

1.1         Hankija nimi ja andmed: Tartu Linnavalitsus; registreerimisnumber 750006546; aadress Raekoja plats 3, 51003 Tartu,

               Eesti; telefon: (+372) 736 1270; e-post: lmo@raad.tartu.ee.
1.2         Hanke nimetus: Puulehtede vedu Tartu linnas 2018. aastal (edaspidi Hange)

 1.3         Pakkumusel tagatist ei nõuta.
1.4         Hanke tulemusena sõlmitava hankelepingu objektiks on puulehtede vedu Tartu linna kruntidelt, kus puud asuvad

               eraisikutest krundiomanike puhastusalal, vastavalt hankedokumendis toodud tingimustele 2018. aasta sügisel.
1.5         Hanke eest vastutava isiku nimi ja andmed seoses riigihankega: Mart Lukason; telefon: 736 1226; faks: (+372) 736 1240,

               (+372) 517 0990; e-post: mart.lukason@raad.tartu.ee .
1.6         Hange viiakse läbi pakkumiskutsemenetlusena. Osalised pakkumused ja alternatiivsed lahendused ei ole lubatud.

               Pakkuja peab esitama pakkumuse kõikidele töödele.


2         Täiendavad tingimused
2.1.     Pakkujal peab tööde teostamiseks olema Keskkonnaameti Jõgeva-Tartu regiooni poolt väljastatud jäätmeluba olmejäätmete

           veoks, mis hakkab kehtima vähemalt 7 päeva enne tööde algust. Nimetatud jäätmeloa puudumisel lepingut ei sõlmita.  
2.2      Pakkuja esitab veograafiku 7 päeva jooksul peale Hankija poolt  eduka pakkuja välja selgitamise teate edastamist;

2.3.     Juhul, kui pakkumuse allkirjastab isik või isikud, kes ei oma seadusest tulenevalt pakkuja    esindamise õigust, esitab Pakkuja

           koos pakkumusega volikirja Pakkuja esindamiseks;
2.4.     Pakkuja omakäeline kinnitus riiklike ja kohalike maksude tasumise kohta;

2.5.     Pakkuja esitab ülevaate veokitest, mida tööde teostamiseks kasutatakse.3         Tehniline kirjeldus ja maksetingimused

3.1         Töövõtu teostamisel peab Töövõtja järgima kõiki kehtivaid juriidilisi ja tehnilisi norme.

3.2         Tööde orienteeruv maht: 32 000 sajaliitrilist kotti.

3.3         Tellija jätab enesele õiguse lükata tagasi kõik pakkumused või vähendada tööde mahtusid juhul, kui
3.3.1         kõigi esitatud pakkumuste maksumused ületavad vastavaks tööks eelarves planeeritud rahalisi vahendeid;

3.3.2         tellijast sõltumatute asjaolude tõttu ei ole Töövõtulepingu sõlmimine võimalik või selle sõlmimine on ebaotstarbekas;

3.3.3         ilmnevad asjaolud, mida ei olnud võimalik ette näha hanke väljakuulutamise hetkeks ja mis võivad mõjutada hanke tingimusi.

3.4         Hanke raames tellitavate tööde kirjeldus ja maksetingimused on toodud HD Lisas II – Töövõtulepingu projektis.


4         Pakkumuse vormistamine ja esitamine

4.1          Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt aadressile
mart.lukason@raad.tartu.ee või tähtkirjaga või kulleriga suletud
               ümbrikus hiljemalt 13.09.2018.a kella 10:00 aadressil Raekoja plats 3 -214, ümbrikule märgusõna „Puulehtede
               vedu Tartu linnas 2018. aastal“, mitte avada enne 13.09.2018.a kell 10:00.
 4.2         Pakkumus vormistada digiallkirjastatult. Hankija aktsepteerib ka paberil allkirjastatud ja suletud ümbrikus esitatud dokumente..
4.3         Hankedokumentide sisu kohta saab huvitatud isik ja pakkuja selgitusi kirjalikul pöördumisel aadressil mart.lukason@raad.tartu.ee.

4.4         Hankija vastab esitatud küsimustele 3 tööpäeva jooksul selgituse saamise taotlusest arvates.
4.5         Hankija ei vastuta võimalike viivituste, tõrgete ja katkestuste eest, mida põhjustavad e-keskkonnas Hankija kontrolli alt väljas

               olevad asjaolud nagu force majeure, elektrikatkestused, häired pakkuja või Hankija telefoni või interneti ühenduses või muude
               elektrooniliste seadmete ja vahendite, sealhulgas tarkvara, töös.
               Hankija ei vastuta e-keskkonna kasutamisest või mittekasutamisest tekkinud kahjude või saamatajäänud tulu eest.
4.6         Pakkumus ja kõik pakkumusele lisatavad dokumendid koostatakse eesti keeles.

4.7         Pakkumus peab koosnema järgnevas loetelus nõutud dokumentidest:


4.7.1         pakkuja omakäeline kinnitus riiklike kohalike maksude tasumise kohta;

4.7.2         Kehtiv Keskkonnaameti Jõgeva-Tartu regiooni poolt väljastatud jäätmeluba olmejäätmete veoks;

4.7.3         Ülevaatest veokitest, mida tööde teostamiseks kasutatakse;

4.7.4         (vajadusel) kui pakkumuse allkirjastab isik või isikud, kes ei oma seadusest tulenevalt pakkuja esindamise õigust esitab

                  pakkuja koos pakkumusega volikirja pakkuja esindamiseks;
4.7.5         Hinnapakkumus vastavalt vormile 1.

5         Pakkumuse hind ja hindamiskriteeriumid
5.1         Pakkumuste hindamisel arvestatakse töö teostamise lõplikku maksumust ja lehekoti veo ühikhinda. Pakkumuste

               hindamiskriteeriumiks on madalaim hind.  Maksimaalsed hindepunktid töö lõpliku maksumuse puhul on 8 punkti,
              100-liitrise lehekoti veo ühikhinna puhul 2 punkti. Teiste pakkujate punktid konkreetse hinna osas leitakse lähtudes
              järgmisest valemist: Punktide arv = Maksimaalsed hindepunktid x (Madalama hinnaga pakkumus / Hinnatavas
              pakkumuses pakutud hind). Iga pakkuja lõplik punktide arv leitakse kahe hinna lõikes saadud punktide kokku
              liitmisel täpsusega 2 kohta peale koma. Võrreldakse käibemaksuga hindasid Pakkumused esitatakse eurodes
              täpsusega 2 kohta peale koma.
5.2         Edukaks pakkumuseks tunnistatakse pakkumuste hulgast pakkumus, millel on summaarselt kõige rohkem punkte.

              Võrdsete punktide arvu korral eelistatakse väiksema töö lõpliku maksumusega pakkumust.
5.3         Kõik pakkumuse ettevalmistamise ja esitamisega seotud kulud katab pakkuja.

5.4         Pakkumuse maksumused tuleb esitada eurodes.


6         Pakkumuste avamine

   Pakkumuste avamine toimub 13. septembril 2018.a kell 10:00  Linnamajanduse osakonnas  Raekoja plats 3 ruumis 214.


7         Pakkumuste jõusoleku minimaalne tähtaeg


     Pakkumuse jõusoleku tähtaeg on 60 kalendripäeva pakkumuste esitamise tähtpäevast    arvates.


Vorm 1

HINNAPAKKUMUS


Tellija nimi: Tartu Linnavalitsus


Hanke nimetus: “ Puulehtede vedu Tartu linnas 2018”.1.        Kinnitame, et oleme valmis teostama HD lisas II määratletud töövõtuprogrammis  toodud objektidelt kahel korral

           lehekottide äraveo oktoobris ja novembris 2018. a HDs määratletud tingimustel, alljärgneva pakkumuse hinna eest:
 
1.1.        Tööde maksumus ilma käibemaksuta……………………….€

1.2.        Tööde maksumus käibemaksuga ……………………….…..€


2.        Esitame Hanke raames
Hanke objektiks olevate tööde teostamise ühikhinnad alljärgneva tabeli kujul. Kõik lahtrid on täidetud
           ja alltoodud ühikhinnad jäävad täiendavate lehekottide veo tellimisel lisaaadressidelt ja tööde mahtude vähendamisel maksumuse
           arveldamise aluseks.

2.1.        Ühe 100 l lehekoti ühikhind ilma käibemaksuta ………………………….€/100 l kott

2.2.        Ühe 100 l lehekoti ühikhind käibemaksuga ………………………….€/100 l kott


Pakkumus on jõus 60 kalendripäeva, alates pakkumuste esitamise tähtpäevast.


Kuupäev: ______________________


Pakkuja nimi, registrikood ja aadress: ________________________________________


Esindaja nimi ja allkiri: _____________________


LISA II


TöövõtuprogrammTöövõtja ülesandeks on koguda kahel korral kokku ja ära vedada prügikottidesse pakitud aia- ja haljastusjäätmed (puulehed).

 Puulehtede paigutamine kilekottidesse on elanike ülesanne.
1. Töövõtja veab puulehti järgmistest tänavatest:

1.1         Aardla (Aardla 1 – Jalaka vahelises lõigus)

1.2        Aardla 28 A, 76, 78, 80

1.3        Aianduse 11, 13

1.4        Alasi (Võru – Jalaka lõigus)

1.5        Arukase (Metshaldja - Lõkketule)

1.6         Bussipeatus „Ihaste“ Hipodroomi tn

1.7         Eha 39

1.8         Elva 24 B

1.9        Haava

1.10        Forseliuse (Teguri-Tehase)

1.11        Heina 2 A, Heina ja Paju nurk

1.12        Hipodroomi, Põhjatamme ja Kiigemäe nurk

1.13        Hipodroomi ja Palusambla nurk

1.14        Jaama 12, 111, 145, 147

1.15        Jakobi 48

1.16        Jalaka 2 A, 19, 21, 23, 48 A, 54

1.17        Kabeli (Võru- Raudtee lõigus)

1.18        Kadaka

1.19        Kalevi-Õnne nurk

1.20        Kasesalu (Pääsusilma – Männimetsa tee)

1.21        Kasesalu tee (Pääsusilma – Mugasto vahelises lõigus)

1.22        Kastani (Võru -Riia vahelises lõigus)

1.23        Kesakanni (Rannakajaka – Lõkketule)

1.24        Kesk kaare neli nurka, Kesk kaar 4 A ja 5

1.25        Kesk  1A ja 45

1.26        Kivi (Pikk – Narva mnt)

1.27           Kiigemäe (Lõkketule - Hipodroomi)
1.28        Kodukolde – Talutare nurk

1.29        Koidula 9/Vikerkaare 13

1.30        Koidula tamme ümbruse haljasala

1.31        Koidutähe (Männimetsa – Pääsusilma vahelises lõigus)

1.32        Kooli 10 A

1.33        Kreutzwaldi 13

1.34        Kruusamäe 32A garaažide juures

1.35        Kulli 4

1.36        Kullerkupu (Tulbi – Ravila vahelises lõigus)

1.37        Kungla 64

1.38        Kuu (Kalevi-Kesk vahelises lõigus)

1.39        Laulupeo pst 1 - 9

1.40        Lembitu, 16, 18

1.41        Lepa 3, 5, 16, 17 (koos Jaama 159)

1.42        Lepalinnu 21 ja vastas

1.43        Liiva 2, 4

1.44        Liivamäe (Kruusamäe – Vahi)

1.45        Liivi 1T (Veski – Liivi 2 sissesõit)

1.46        Linda ( Sõbra – Tolstoi vahelises lõigus)

1.47        Lootuse 6

1.48        Maarjaturg 11, 13, 13A

1.49        Mäe - Peetri nurk

1.50        Männimetsa tee 41

1.51        Narva mnt. (Puiestee – Jänese lõigul) ja Narva mnt 128 kuni 132, 167

1.52        Nisu (Tulbi – Kannikese vahelises lõigus)

1.53        Nooruse (Sanatooriumi –Lunini vahelises lõigus)

1.54        Näituse (Taara pst -Vaksali vahelises lõigus)

1.55        Näituse-Kooli nurk

1.56        Pargi 4A ja 8

1.57        Peetriturg 5

1.58        Peetriturg – Mäe nurk

1.59        Pikk 76

1.60        Puhkekodu 1, 13

1.61        Puiestee (Liiva – Muru vahelises lõigus ja Narva mnt – Pärna vahelises lõigus)

1.62        Puiestee 2 B, 13, 66

1.63        Purde (Tähe – Salme vahelises lõigus)

1.64        Puusepa (Lembitu- Sakala vahelises lõigus)

1.65        Põhjatamme 1 kuni
13
1.66        Põllu 1, 3, 5, 7, 9

1.67        Pärna (Uus – Jaama vahelises lõigus)

1.68        Pärna 2, 8

1.69        Rahu 1 B

1.70        Ranna pst 1

1.71        Ravila (Viljandi mnt – Ilmatsalu lõigus)

1.72        Remmelga

1.73        Riia 133 kuni 153, ja Riia T103 (Riia 109, 111, 113, 115)

1.74        Riia (Raja –Raudtee vahelises lõigus ning 122, 124,126, 120A Raja tn poolt)

1.75        Risti (Puiestee – Kalmistu vahelises lõigus)

1.76        Roosi 40 A Orava tn poolt

1.77        Rukki ja Tulbi nurk

1.78        Salme (Vaba – Karlova park vahelises lõigus)

1.79        Sangla (Tulbi – Kannikese vahelises lõigus)

1.80        Sepavälja (Leegi – Sepavälja 4)

1.81        Sirbi (Vasara - Jalaka vahelises lõigus)

1.82        Soinaste (paarisnumbrid Riia – Räni vahelises lõigus ning Soinaste 41A)

1.83        Soinaste-Raja nurk
1.84        Suur-Kaar (Tamme pst – Raudtee vahelises lõigus) ja Suur-Kaar 54 ja 54 A, 68

1.85        Sõbra (Võru – Turu vahelises lõigus)

1.86        Sõbra-Tähe nurk

1.87        Säde

1.88        Tammeoksa 13

1.89        Tammelehe 22

1.90        Tamme pst (Pirni – Raja vahelises lõigus) ning majade Tamme pst 14, 16, 20 B, 99,   99A, 100, 101, 102A,

               104, 104A, 106A, 114 A ja 130 juures
1.91        Tamme pst – Mureli nurk

1.92        Tamme põik 7 ja 9 vahel

1.93        Tihase (Lemmatsi – Soinaste vahelises lõigus),Tihase 17, 21/23 ja 34

1.94        Tolstoi

1.95        Tulbi (paarisnumbrid Viljandi mnt – Sangla vahelises lõigus) ja Tulbi 1

1.96        Tulika 9
1.97        Tähe (Lootuse – Tehase vahelises lõigus)

1.98        Tähtvere 26

1.99        Ujula ja Liiva nurk

1.100           Urva
1.101        Vahtra
1.102            Vahi 10 ja 12 vastas

1.103      Vaksali 3, 27 kuni Vabriku 2

1.104      Vaksali – Vanemuise nurk

1.105      Vasara (Aardla – Sirbi vahelises lõigus) , Vasara 25 E, 36, 38 ja Vasara  (10 - 30)
1.106      Viljandi mnt (Lunini – Maisi vahelises lõigus)

1.107      Veeriku 17, 20, 35 ja 37

1.108     Võru 47, 59; 148, 164, 166
, 103
1.109     Võruvälja ring

1.110     Väike-Kaar (Tervishoiu - Raudtee vahelises lõigus)

1.111     Õnne (Kalevi – Võru vahelises lõigus)

1.112     Õpetaja 5

1.113     Ööbiku 13 B

1.114     Ülase


2. Vajadusel veetakse lehti lisa-aadressidelt. Täiendavad aadressid teatab linnamajanduse osakond hiljemalt 2 päeva enne

    antud piirkonnas planeeritud vedu.
2.1. Töö teostamise esialgselt planeeritud ajad on: esimene vedu 18. oktoober – 27. oktoober 2018.a. ja teine vedu 17.

       november - 25. november 2018. a. Tööde teostamise täpsed kuupäevad lepitakse töövõtjaga kokku hiljemalt 6. oktoobriks 2018.a.
2.2. Töövõtja korraldab kogutud lehtede kompostimise ise või annab puulehed üle kompostimist korraldavale jäätmekäitlejale.

2.3. Töövõtja koristab laadimisel ja veol maha kukkunud jäätmed.

2.4. Töövõtja rakendab meetmeid, et jäätmete vedu ei häiriks ümbruskonna elanikke ega reostaks ümbruskonda (müra, keskkonnareostus).
2.5. Töövõtja peab arvestust kogutud lehtede koguste osas ning esitab veole järgneval päeval linnamajanduse osakonnale aruande veetud

        lehtede kohta.

LISA III

Lepingu projekt                                                                                                 
Lugupidamisega,

Mart Lukason
linnapuhastuse peaspetsialist
Tartu Linnavalitsus
7361226, 5170990
e-mail: mart.lukason@raad.tartu.ee


Document IconLehed leping.docType: application/msword
Name: Lehed leping.doc