Asi: Tugiisikuteenus noorele erivajadusega täiskasvanule

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-19-0092
Menetlev üksus: Tartu linnavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuosakond
Vastutav töötaja: Raili Metsalu
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Tugiisikuteenus noorele erivajadusega täiskasvanule
Registreeritud: 24.07.2019

Projekt


Lühikokkuvõte


Sotsiaalkindlustusameti statistika andmete põhjal on Tartu linnas 01.01.2019 seisuga 14 421 kehtiva puude raskusastmega inimest. Sealhulgas puudega lapsi 1235.
Hetkel pakub Tartu linn tugiisikuteenust kuni 18-aastasele raske ja sügava puudega lapsele.
Tartu Linna Asutus Varjupaik, mis on Tartu Linnavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuosakonna haldusalas tegutsev kohaliku omavalitsuse asutus, pakub tugiisikuteenust täisealisele isikule, kes vajab sotsiaalsete, majanduslike, psühholoogiliste või terviseprobleemide tõttu oma kohustuste täitmisel ja õiguste teostamisel kõrvalist abi. Teenuse raames juhendatakse ja motiveeritakse isikut ning arendatakse tema iseseisvust ja omavastutusvõimet. Asutusel on kokku kaks tugiisikut, kes osutasid 2018. aastal teenust 48-le täiskasvanule.

Tugiisikuteenus, mille raames tugiisik juhendaks erivajadusega noort (19-aastane ja vanem) arendavate tegevuste tegemisel, vaba aja veetmisel, igapäevaeluga toimetulekul, kutsehariduses, tööharjutusel, koolist tööle siirdumisel vmt olukorras, hetkel puudub. Seetõttu võib tekkida olukord, kus noorel jääb kutseharidus omandamata ning ta ei suundu edasi tööturule. Olenevalt pere tugivõrgustikust, võib juhtuda, et ka hoolduskoormusega lapsevanem/pereliige jääb koduseks ning ei saa tööturul jätkata, kuna tal ei ole kedagi, kes noort igapäevategevustes abistaks. Samuti puudub Tartu linnas hoolduskoormusega inimestele nõustamisteenus, mille raames juhendataks hoolduskoormusega inimest erivajadusega noorega toimetulekul, õppimis- ja töötamisvõimaluste osas, abistaks asutustega suhtlemistel jne.

Tugiisikuteenus on ennetava iseloomuga teenus, mis aitab vältida vajadust osutada kulukamaid teenuseid, näiteks hooldamist hoolekandeasutuses. Samuti võib tugiisikuteenuse toel ennetada eemalejäämist või väljakukkumist tööturult.Eesmärgid


Projekti eesmärk on tugiisikuteenuse toel erivajadusega noore ettevalmistamine tööturule sisenemiseks ning omaste hooldajate hoolduskoormuse vähendamine, andes neile võimaluse tööturule sisenemiseks või tööturul jätkamiseks.
Projektiga tagatakse 14-le noorele (esimesel aastal 7-le isikule, teisel aastal lisandub veel 7 ehk kokku 14-le isikule) tugiisik, kes nõustab ja toetab erivajadusega noort hariduse omandamisel, koolist tööle siirdumisel, iseseisvuse suurendamisel, omavastutuse arendamisel, arendavate tegevuste läbiviimisel, vaba aja veetmisel, igapäevaeluga toimetulekul. Tugiisiku olemasolu tagab tööealise erivajadusega noore toimetuleku toetamise haridusasutuses, mis on ettevalmistus tööturule sisenemiseks. Tugiisik abistab noort vastavalt vajadusele, kodus, koolis, huvitegevusel või rehabilitatsiooniteenustel osalemisel. Samuti võimaldab tugiisiku olemasolu vähendada omaste hooldaja hoolduskoormust, toetades tööturule sisenemist või tööturul jätkamist.
Nõustamisteenuse eesmärk on erivajadusega noore igapäevase hooldamisega seotud isikute nõustamine erivajadusega inimesega toimetulekul ning toetamine tööturule sisenemiseks või tööturul jätkamiseks.


Tegevused


Tugiiskuteenus koos kaasnevate (transport, kovisioon) tegevusega


Tulemused


Projekti tulemusena on 14-le erivajadusega noorele tagatud igapäevaeluga toimetulekuks tugiisik, mille tulemusena on nende noorte lapsevanemad/hooldajad aktiivsed tööturul osalejad. Projekti tulemusel on vähemalt 7 erivajadusega noort omandamas kutseharidust koos tugiisikuga ning hariduse omandamise järgselt on noored tööturul osalejad.


Maksumus


330 158 EUR

Tartu kohustused


82 539 EUR

Toetus


0 EUR

Kellele taotlus esitatakse


SA Innove

Millise programmi / meetme raames


"Eakatele, erivajadustega ja toimetulekuraskustega inimestele ning nende pereliikmetele töölesaamist toetavad hoolekandeteenused"

Juhtpartner


Varajase Kaasamise Keskus OÜ

Partnerid


Tartu LV sotsiaal- ja tervishoiuosakond

Juht


Raili Metsalu

Algus- ja lõpptähtaeg


01.01.2020 - 31.12.2021

Osakond


STO

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord