Asi: IT Akadeemia kutsehariduse pilootprogramm 2020

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-20-0118
Menetlev üksus: Tartu Kutsehariduskeskus
Vastutav töötaja: Andrei Atškasov
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: IT Akadeemia kutsehariduse pilootprogramm 2020
Registreeritud: 15.09.2020

Projekt


Lühikokkuvõte


IT Akadeemia programm on aastaid tegutsenud selle nimel, et IKT kõrghariduse kvaliteet tõuseks ning tööjõu turule suunduks enam kõrgharitud spetsialiste. Täna on selge, et sellest ei piisa ning hädavajalik on tähelepanu pöörata ka IKT tasemeõppe (kutsehariduse) populariseerimisele ning õppekvaliteedi tõstmisele. Oluline on õpilast toetada viisil, et tal oleks võimalus ja motivatsioon nii oma õpinguid lõpetada kui neid tulevikus elukestvalt jätkata.
Seatud eesmärkide saavutamiseks alustas IT Akadeemia kutsehariduse pilootprogramm.


Eesmärgid


Eesmärk nr 1- kasvatada tugevate IT spetsialistide arvu noorte varajase spetsialiseerumise kaudu.

Eesmärk nr 2- arendada õppekava, tõsta ja ühtlustada õpetamise taset ning tagada sisseastujate motivatsioon õpingute täies mahus läbimiseks

Eesmärk nr 3- Luua tingimused, et lõpetajad suunduvad IT-d edasi õppima kõrghariduse tasemelTegevused


Tegevus 1- turundustegevus ja koostöösuhete loomine:
1.1. Reklaamikampaania õppimisvõimaluste tutvustamiseks
1.2. Koostöö kõrgkoolidega (Tartu Ülikooli arvutiteaduste instituudiga)
1.3. Õppekeskkonna arendamine (kasutuslitsentside hankimine IT-akadeemia õpilastele vastavatele erialastele arenduskeskkondadele)
1.4. Praktikute kaasamine õppetöö läbiviimisesse.

Tegevus 2- Mentorsüsteemi arendamine ja mentorõpetajate koolitamine
2.1. Tartu KHK piloteerib 2020/2021 õa IT-akadeemia erialade esimestel kursustel õpilaste mentorite süsteemi. Mentor on õppijale toeks kogu tema selle eriala õpitee käigus.
2.2. Õpetajate erialased koolitused ning juurdepääsud arenduskeskkondadesse ja koolituskeskkondadesse. Tulemuseks on õppijate rahulolu kasv õpetamisega.

Tegevus 3- Riigieksamiteks õppijate ettevalmistuse tagamine
3.1. Üldainete õpikute ja OPIQ keskkonna litsentside hankimine
3.2. Üldainete õpetajate koolitused.
Nende tegevuste tulemusel on õppijal kindlustunne, et ta saab üldaintes ettevalmistuse, mis suurendab edaspidi tema konkurentsivõimet kõrgkooli kandideerimisel


Tulemused


Õppijad on enam rahul õppekeskkonnaga ning tiheneb koostöö erinevate IT-akadeemia koolide vahel. Tulemuseks on õppijate rahulolu kasv õpetamisega ja seeläbi väheneb ka õppijate väljalangevus.


Maksumus


130 000 EUR

Tartu kohustused


0 EUR

Toetus


130 000 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Haridus-ja Noorteamet (HARNO)

Millise programmi / meetme raames


IT Akadeemia kutsehariduse pilootprogramm

Juhtpartner


Tartu KHK

PartneridJuht


Tartu KHK IKT osakonna juhataja Signe Vedler

Algus- ja lõpptähtaeg


01.09.2020 - 30.06.2021

Osakond


KHK

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord