Asi: Väikelahendused HEV õpilaste integreerimiseks tavakoolidesse Tartu linnas

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-19-0046
Menetlev üksus: Tartu linnavalitsuse linnakantselei
Vastutav töötaja: Marek Treufeldt
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Väikelahendused HEV õpilaste integreerimiseks tavakoolidesse Tartu linnas
Registreeritud: 02.04.2019

Projekt


Lühikokkuvõte


Tartu linnas tegutseb 22 munitsipaalkooli (15 põhikooli, 3 gümnaasiumi, 4 põhi- ja üldkeskharidust andvat kooli), kuus erakooli ja kolm riigikooli. Nendest viis on spetsialiseerunud tuge vajavate laste õpetamisele, teistes koolides rakendatakse kaasava hariduse põhimõtteid. Põhikoolides on tugevajavate laste osakaal suurem kui gümnaasiumis. Koolimajad ei ole ehitatud kaasava hariduse põhimõtteid järgivateks ja seetõttu on tehtud olemasolevates majades muudatusi, muutes neid sobivamaks kaasava hariduse põhimõtete järgimiseks (n. luua õpiabirühmade, väikeklasside ja individuaalse töö jaoks vajalikke ruume). Lisaks varustavad koolid ennast ise vajalike väikevahenditega, et tuge vajavate laste õpet läbi viia.

Väga oluline on, et kõikidel õpilastel oleks juba ainuüksi füüsiliselt võimalik õppetöös osaleda. Kuigi liikumispuudega lapsi ei ole Tartu linna koolivõrgus palju, siis peaks siiski kõikides linna osades olema liftiga varustatud koolimaja. Oluline on see juba selleks, et kui mõnel õpilasel on ajutiselt liikumisega raskusi, siis lift aitaks jätkata tavapärast koolitööd. Käesoleva meetme raames soovitakse rajada kolme Tartu linna koolimajja liftid.

Enamus erivajadusi tänapäeva õpilastel on seotud laste tundeelu- ja käitumishäiretega. Seega peavad samades ruumides õppima ja tegutsema autismispektri häirete, aktiivsus- ja tähelepanuhäirete, tundeeluhäirete ja erinevate meeleoluhäiretega lapsed. See seab väga kõrged nõudmised kooliruumidele. Üheks oluliseks näitajaks on kindlasti ka ruumi akustika, sest väga aktiivsed lapsed ning rahu ja vaikust vajavad lapsed peavad samal ajal samas ruumis ennast hästi tundma. 

Nimetatud objektid on valitud seetõttu, et Tartu linn on viimasel ajal väga palju panustanud kaasava hariduse rakendamiseks koolimajade ruumiprogrammi ja õppevahendite uuendamisse. Näiteks kasutati enamus 2018. aastal linnale laekunud HEV rahadest just selliste soetuste ja parenduste jaoks. Kuna käesolevast meetmest Tartu linnale eraldatav summa on suhteliselt suur (koos omafinantseeringuga üle 800 000 euro), siis leiame, et oleks väga hea kasutada seda suuremate investeeringute (nt liftid või akustilised plaadid) jaoks ja väiksemaid soetusi teha ka edaspidi linna eelarvest. Praegu Tartu koolidest lift vaid kahes koolis (st. võimalus asuda õppima liikumispuudega lapsel), mida on linna suurust ja vajadusi arvestades liiga vähe.


Eesmärgid


Projekt panustab meetme tegevuste väljundnäitajasse, milleks on haridusliku erivajadusega õpilaste integreerimiseks toetust saavate koolide arv, milleks antud juhul on neli üldhariduskooli. 

Projekti eesmärk on suurendada mitme Tartu linna üldhariduskooli (Tartu Annelinna Gümnaasium, Tartu Tamme Kool, Tartu Forseliuse Kool, Tartu Mart Reiniku Kool) valmisolekut rakendada kaasava hariduse põhimõtteid, mille kohaselt üldjuhul õpib haridusliku erivajadusega õpilane elukohajärgses koolis ning võimalusel tavaklassis osaliselt või täielikult. Projekt panustab meetme tegevuste väljundnäitajasse, milleks on haridusliku erivajadusega õpilaste integreerimiseks toetust saavate koolide arv, milleks antud juhul on neli üldhariduskooli. Tartu linna arengukava 2018 – 2025 kolmandas peatükis „Tegevused aastateks 2018 – 2025“ punktis 3.1. „Kooli ja teadmuslinn“ välja toodud planeeritavate tegevuste loetelus on alajaotise „Eesti hariduselu eestvedamine ja Tartu kujundamine kõigi õppijate linnaks“ punktis 2 öeldud, et realiseeritakse kõikide õppijate arengupotentsiaali Tartu linna haridusasutustes vajaduspõhise ja koordineeritud tugivõrgustiku toel. Alajaotise „Hariduse kättesaadavuse parandamine ja haridusasutuste võrgu efektiivse toimimise tagamine“ punktis 11 on öeldud, et oluline on haridus- ja tugiteenuste kättesaadavuse tagamine hariduslike erivajadustega lastele. Pealkirjaga „Haridusasutuste muutmine nüüdisaegsemaks ja turvalisemaks“ alajaotise punkt 16 ütleb: „Õpihuvi, õpioskuste arengut, nüüdisaegset õpikäsitust ning õpilaste tervist, liikumist ja erivajadusi toetava õppekeskkonna väljakujundamine.“ Samuti on alajaotises „Õppijaid, õpetajaid ja lapsevanemaid toetava tugisüsteemi arendamine“ punktis 31 öeldud: „Haridusasutuste võimekuse suurendamine tööks erivajadustega lastega lähtuvalt kaasava hariduse põhimõtetest (hariduslike erivajadustega õpilase õppe koordineerija, tugispetsialistid, õppenõustajad, abiõpetajad jm) ning tugimeeskondade töökorralduse tõhustamine.“ Seega on Tartu linna arengukavas väga erinevates punktides viidatud erivajadustega õpilastele vajalike tingimuste loomisele ning see on kindlasti linna hariduskorralduse üks väga oluline eesmärk. 


Tegevused


Tartu linn parandab projekti toel neljas üldhariduskoolis kaasava hariduse põhimõtete rakendamise võimalusi, andes haridusliku erivajadusega õpilastele võimaluse õppida elukohajärgses koolis. Tartu linna rohkem kui 20 munitsipaalkooli hoonet ei ole ehitatud kaasava hariduse põhimõtteid järgides.

Projekti eesmärk on suurendada koolide (Tartu Annelinna Gümnaasium, Tartu Tamme Kool, Tartu Forseliuse Kool, Tartu Mart Reiniku Kool) valmisolekut rakendada kaasava hariduse põhimõtteid.

Tartu Annelinna Gümnaasiumi näol on tegemist ühega kahest vene õppekeelega koolist, kus mõlemas puuduvad õppimisvõimalused liikumispuudega õpilastele. Käesoleva taotluse raames ehitatakse Annelinna gümnaasiumi koolihoonesse kaks lifti. Kahe lifti vajadus tuleneb asjaolust, et koolimaja on nn tüüpprojektiga H-tähekujuline ja koosneb kahest õppehoonest, mis on omavahel madalama osaga ühendatud ja liikumispuudega inimese jaoks on kogu maja kasutamiseks vajalik ehitada lift mõlemasse kõrgemasse osasse. Samuti plaanitakse luua koolimajja väikeklassid ja need vastavalt sisustada.

Tartu Forseliuse Koolis ja Tartu Tamme Koolis parendatakse tuge vajavate laste võimalusi hariduse omandamiseks. Tartu Forseliuse Kooli ehitatakse lift ja luuakse väikeklass. Tartu Tamme Kooli rajatakse lift, mis tagab liikumispuudega lastele Tammelinna linnajaos õppimisvõimaluse. 

Tartu Mart Reiniku Kooli algklasside majas on väga kõrgete lagedega (ca 4 meetrit) koridorides vahetunni ajal väga suur hulk (kokku 19 klassikomplekti ca 450 õpilast 1.-4. klassist) ühes vanuses, kuid väga erinevate vajadustega lapsi. Seetõttu on vaja parandada koridoride akustikat. Vastasel juhul peab hakkama koolis mõtlema sellele, et mõned (nt suurema helitundlikkusega) lapsed peaksid oma vahetunnid veetma klassiruumides, mis ei ole aga kindlasti kasulik nende liikumisaktiivsusele.  


Tulemused


Projekt panustab meetme tegevuste väljundnäitajasse, milleks on haridusliku erivajadusega õpilaste integreerimiseks toetust saavate koolide arv, milleks antud juhul on kolm üldhariduskooli.


Maksumus


846 292 EUR

Tartu kohustused


126 944 EUR

Toetus


719 348 EUR

Kellele taotlus esitatakse


SA Innove

Millise programmi / meetme raames


Väikelahendused HEV õpilaste integreerimiseks tavakoolidesse

JuhtpartnerPartneridJuht


Marek Treufeldt

Algus- ja lõpptähtaeg


01.10.2019 - 31.08.2022

Osakond


LVO

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord