Asi: Tagurpidi kaasamine ühiskonda

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-21-0097
Menetlev üksus: Tartu Noorsootöö Keskus
Vastutav töötaja: Jaanika Palm
Teised töötajad: Grete Sarap; Heilika Peterson; Jaan-Raul Ojastu; Mariliis Maremäe
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Tagurpidi kaasamine ühiskonda
Registreeritud: 10.08.2021

Projekt


Lühikokkuvõte


Eesti viipekeele viiplejaid on ligi 4500: need on ema- ja võõrkeelsed
viiplejad, kes kasutavad regulaarselt eesti viipekeelt kas töö tõttu või
muul põhjusel. Eesti viipekeelt on tunnustatud
Eesti Vabariigi keeleseaduses alates 1. märtsist 2007. Arvestades toodut, ja arutanud seda ka
noortega, leidsime, et seni on eesti viipekeele õpe või laiemalt viipekeelsete inimeste kultuuri tutvustamine kesine. Samuti ei ole toimunud noorte integreerumist (kuuljad ja viipekeelsed). Tartu
Noorsootöö Keskus on selle nimel tegutsenud juba mõnda aega ja soovime olla eeskujuks ka teistele asutustele/koolidele. Eesti viipekeele oskust või viipekeelsete inimeste kogukonna tegevuste teadvustamist on arutatud nii nö tavanoortega (Ilmatsalu noortekeskuses) kui ka eesti viipekeelsete kurtide/vaegkuuljatega Hiie
Koolist ja noorsootöötajate tutvusringkonnast. Noortega on arutatud, kuidas ja mil viisil toimuks kogukondade sidumine ning, et oleks loomulik, et ka viipekeelsed noored on noorte tegemistesse oodatud ja
ka vastupidi, et kuuljad hindaksid ka viipekeelseid noori võrdselt.
Noorte kaasabil sai arutatud üldtegevusi ja sihtgruppe nii eesti viipekeele õppeks, kui ka laiemalt viipekeelsete kurtide kultuuri tutvustamiseks.


Eesmärgid


Projekti eesmärk on ühiskonna sallivuse suurendamine eri
kogukondade vahel läbi teadlikkuse tõstmise viipekeelsete
kogukonnast.
Alaeesmärgid:
- tutvustada noortele TNTK noortekeskustes ja koolides aga ka
noortega töötavatele inimestele eesti viipekeelt ning viipekeelsete
inimeste kultuuri, tegemisi ja võimalikke koostöökohti.
- teha algus sellele, et eesti viipekeel ning viipekeelsete noorte
kaasamine tegevustesse oleks tulevikus sama loomulik nagu kõikide
teiste noorte kaasamine.
- erineva keeleruumi taustaga inimeste integreerumine.
- lähtuvalt avatud noorsootöö põhimõtetest pakume tegevusi, mis
võimaldavad noorel omandada uusi oskusi ja teadmisi; tegevusi igas
vanuses noortele; julgustame noori osalema ka planeerimis- ja
otsustusprotsessides; toetame noori ühiskonda mõjutavate teemade
mõistmisel; kasvatame noortes tolerantsust; parendame nende
sotsiaalseid oskusi; julgustame noori kaasa rääkima.


Tegevused


AJAKAVA juuli - detsember 2021:

Juuli-august - Eesti viipekeele õpe ja kurtide kogukonna kultuuri tutvustamine Autovabaduse puiesteel TNTK alal. EVS+TNTK+EKNO noored.
August - Tundide ülesehituse planeerimine koos EVSiga.
August-detsember - Esimesed eesti viipekeele tunnid noorsootöötajatele (max 1x nädalas).
September-detsember - Eesti viipekeele tunnid + kurtide kultuuri tutvustamine noortelt noortele + EVS noortekeskustes (max 1x nädalas). Aktiivsed tegevused, arutelud, mängud, millega kinnistuksid omandatud teadmised.
September-detsember - EVS+TNTK - Eesti viipekeele tunnid + kurtide kultuuri tutvustamine noortele koolides klassitundides (vähemalt igale kassile korra).  Aktiivsed õpped, tegevused, arutelud, mängud, millega kinnistuksid omandatud teadmised.
September-detsember - tegevusruumide kohandamine noortekeskustes.
Oktoober-november - EVS+TNTK - Eesti viipekeele tunnid + kurtide kultuuri tutvustamine noortega töötavatele inimestele (noorsootöötajad teistest noortekeskustest, huvijuhid, klassi/aineõpetajad. 
November - Videote ja materjali koostamine (TNTK+EVS).
Detsember - kokkuvõtted.


Tulemused


Projekti mõju on plaanitud kestev ehk ei lõpe mitte projekti
lõppemisega. Materjalid, kokkuvõtted ja tegevuse sotsiaalmeedia
kajastused toimuvad jooksvalt. Samuti saab materjal olema alati
kättesaadav TNTK, EVSi ja/või koolide kodulehtedel. Samuti toimub
teatav avalikkuse teavitamine läbi koolide õpilaste, kes osalevad eesti
viipekeele õppel koolide kaudu. Nende noorte kaudu liigub teadmine
eesti viipekeele kohta edasi ka laiemasse ringkonda - sõbrad,
vanemad, tuttavad.
Koostöö Eesti Viipekeele Seltsiga noortekeskuste ja koolidega saab olema pidev ja
jätkusuutlik. Sellega teadvustame avalikkusele eesti viipekeelse
kogukonna olemasolu ja tegemisi.
Projektiga kasvab noortes, aga ka noortega töötavate spetsialistide
hulgas, empaatiavõime, tolerantsus.
Üldiselt on otsene mõju lühikese projekti ajaperioodi tõttu raskesti
mõõdetav aga tegemist on pikemaajalise mõjuga, mille kallal teevad eri
osapooled tublit tööd.


Maksumus


8 300 EUR

Tartu kohustused


400 EUR

Toetus


7 900 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Haridus ja Noorteamet

Millise programmi / meetme raames


Noorte Heaks taotlusvoor

Juhtpartner


Tartu Noorsootöö Keskus

Partnerid


Eesti Viipekeele Selts

Juht


Jaanika Palm

Algus- ja lõpptähtaeg


06.08.2021 - 24.12.2021

Osakond


KO allasutus

Projekti kodulehekülgShow details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord