Saabunud kiri: Looduskaitse linna üldplaneeringus

Asja number: UP-14-003
Sari: 9-3.2 Kirjavahetus üld- ja detailplaneeringute küsimustes (s.h. algatamise ettepanekud ja lähteseisukohad) juriidiliste isikutega
Teema: Looduskaitse linna üldplaneeringus
Registreeritud: 30.01.2017
Kellele saadetud: Jaanika Koppel
Dokumendi liik: Kiri
Edastamise viis: E-post

Saatja:
Kontaktisik KMÖ
Saatja kuupäev: 10.01.2017

Menetlemine:
Seisund: Lõpetatud
Vastutav töötaja: Jaanika Koppel
Vastamise tähtaeg: 28.02.2017
Seotud dokumendid:
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord
Show details for Saabunud kiri:Saabunud kiri:
Hide details for Saabunud kiri:Saabunud kiri:
Hide details for Märt Öövel ---06.01.2017 11:17:34---Tere Saadan siis meiepoolsed mõtted seoses maakasutusplaani ja piirangukaardiga.Märt Öövel ---06.01.2017 11:17:34---Tere Saadan siis meiepoolsed mõtted seoses maakasutusplaani ja piirangukaardiga.

From: Märt Öövel <Mart.Oovel@keskkonnaamet.ee>
To: Indrek Ranniku <Indrek.Ranniku@raad.tartu.ee>
Cc: Kaili Viilma <Kaili.Viilma@keskkonnaamet.ee>
Date: 06.01.2017 11:17
Subject: RE: Looduskaitsealad linna üldplaneeringusTere

Saadan siis meiepoolsed mõtted seoses maakasutusplaani ja piirangukaardiga.

Vajalik oleks üle vaadata Raadi LKA lõunapiirile planeeritud tee, Luunja valla territooriumile jäävas lõigus on tee planeeritud kaitseala sihtkaitsevööndisse.
Tuleks korrigeerida projekteeritavatesse Kalda tee pehme koeratubaka püsielupaika ja Ihaste tee mägi-piimputke püsielupaika kavandatud maakasutuse sihtotstarbed. Viimase puhul võib olla tegemist ka planeeringu mastaabist tulenevaga, kuid meie seisukoht on, et tolle püsielupaiga alal me reaalselt ehitustegevust ei saa lubada.
Eelkõige kahepaiksete kude- ja talvituspaikade sidususe tagamiseks on vaja säilitada rohealade ühendused ja kahepaiksete liikumisteed Ropka-Ihaste LKA luhtade ja teisel pool Ihaste teed olevate elupaikade vahel, üle Ihaste tee toimub kevadeti massiline konnade ränne. Meie hinnangul tuleks eelkõige ühendus säilitada Ihaste tee äärse tiigi-järve piirkonnas, ilmselt ka Ihaste kraavi truubi alal. Teiseks tuleks KSH-s selgitada välja, kas Ropka-Ihaste LKA luhtade ja Ihaste tee äärsete märgalade kahepaiksete populatsioonide ja Lohkva-Ihaste piirkonna kahepaiksete populatsioonide vahel on vajalik ühenduskoridoride säilitamine. Selleks võiks konsulteerida kahepaiksete ekspertidega, sh näiteks ELF-i konnatalguid korraldavate ekspertidega, kellel eeldatavalt on piirkonna kohta teavet, n kas lisaks Ihaste teele on kevadeti konnarändeid ka näiteks Lammi teel, Nõlvaku tn ääres.
I. Ranniku e-kirjas „Küll aga teeb mulle muret, et kui ma lülitan sisse ( dets EELIS-ise seis) kõik kokku lepitud kihid, mis kindlasti peavad jääma rohealadeks (vaadake all paremal), siis Lammi tee 8 ja Mõisavahe tn ääres kaart ühtki vastavat kihti ei näita. Need alad on küll hoonestusvabadeks märgitud aga siiski näen mitmetimõistetavuse võimalusi“. Kui on juttu Lammi tee 8, siis seal ühest nö absoluutselt välistavat tingimust ei ole (st kaitseala või püsielupaik), küll aga on kaitsealuste liikide leiukohana kasutuspiirangutega ala, mis tähendab, et arendamine on võimalik teatud tingimustel (n sõltuvalt liigi kaitsekategooriast ja populatsiooni seisundist, kas säilitades kogu populatsioon, säilitades teatud osa populatsioonist, ümber istutada vmt). Kuna Lammi tee 8 kasvab registriandmete kohaselt esinduslik II kat aasnelgi populatsioon, lisaks veel II kaitsekategooria emaputk ja mitmed III kat taimeliigid, siis varasemalt on meie hinnang olnud, et sellele alale hoonestust rajada ei ole liigikaitseliselt võimalik. Võimalikud oleksid suusa- või jooksurajad, mingid spordiga seotud muud väiksemad rajatised, aga kõik see eeldab detailsemat planeerimist-projekteerimist, mille raames saab täpsemalt säilitamist vajavad kasvukohad ja keskkonnatingimused ära määrata. Meie hinnangul on kummaline Lammi tn 8 kõrvale, praeguse Lammi tn 10 kinnistule planeerida korterelamumaad, kuna see on Idaringtee projekti kohaselt viimase sademeveemärgalaks kavandatud.
Oleme kokku leppinud, et üldplaneeringus näidatakse graafiliselt liikide leiukohad väljaspool kaitstavaid alasid, mis kattuvad planeeritavate hoonestusaladega. Tegelikult võib kaitstavate liikide leiukohti kahjustada ka muu tegevus (kasvõi maapinna planeerimine või kuivendamine), mitte vaid hoonestamine. Seega tuleks siis looduskaitsepiirangute kaardil lisamärkusena ja/või seletuskirjas öelda, et kaitstavaid liike võib esineda ka looduskaitsepiirangute kaardil kujutatust mujal ja sellega tuleb siis ka arvestada. Või siis ikkagi lisada mitte vaid planeeritavatele hoonestusaladele, vaid kõigile aladele ühe kihina kaitstavate taimeliikide leiukohad. Looduskaitsepiirangute joonisele on kantud (nagu varem kokku lepitud) väljaspool kaitsealasid paiknevad II ja III kaitsekategooria taimeliikide leiukohad, mis jäävad ka hoonestusaladele. Neile tuleks lisada ka I kaitsekategooria liigid, kuna on selgunud, et paaris erandlikus kasvukohas (mis küll enamik jäävad rohealadele) esineb ka neid väljaspool kaitsealasid-püsielupaiku.
Idapoolse ringtee rajamise ja kinnistute jagamisega seotult on varasemalt ka kokku lepitud, et Nõlvaku tn ääres, Anne LKA-st põhjas olev ala võiks jääda kaitstavate liikide tõttu rohealaks, saadetud maakasutusplaani kohaselt on sinna kavandatud ärimaa. Eks ka see koht ole selline, kus lõplik kokkulepe saab tulla konkreetsemate arenduskavade selgumisel.
Igaks juhuks peab üle kordama, et Ropka silla rajamine läbi Ropka-Ihaste LKA on võimalik vaid siis kui mõjude hindamine, sh Natura-hindamine tõendab selle ehitise negatiivsete mõjude puudumist.
EKV-st – 25.10 koosolekul lepiti kokku, et EKV-ga seoses metsamaad (kalmistu, parkmets jms) linna territooriumil katastri mõistes ei käsitleta ja sellest tulenevat vööndit ei näidata. Seega lõplikul kaardil 7 ei tuleks siis seda kalmistu piirkonnas „Kalda ehituskeeluvööndi tühistamisena“ kajastada, samuti Salutähe tn metsa-ala. Raeremmelga puhul ei saa kaardile märkida „kalda ehituskeeluvööndi tühistamine“, nagu ka 25.10 koosolekul kokku lepitud, seal ebaloogiline EKV piir jääb, aga on võimalik rakendada erandit.

Märt Öövel
looduskasutuse spetsialist

Lõuna regioon

Keskkonnaamet

_______________________
mart.oovel@keskkonnaamet.ee
7406819 / 5306 8315

Aleksandri 14 / 51004 Tartu / Eesti

www.keskkonnaamet.ee