Asi: Veebirakendus "Vöötorav"

Seisund: Lõpetatud
Asja number: VP-18-0014
Menetlev üksus: Lille Maja
Vastutav töötaja: Liis Somelar
Teised töötajad: Hele Riit; Helene Schotter; Helje Jõgi; Raili Koort
Tähtaeg: 05.02.2018
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Veebirakendus "Vöötorav"
Registreeritud: 31.01.2018

Projekt


Lühikokkuvõte


Lille Maja noortekeskuses osalevad noored teevad aastaringselt väga palju vabatahtliku tööd, viivad läbi projekte ning juhendavad töötubasid, kuid noore saadud õpikogemus jääb talletamata. Nii noorele kui noorsootöötajale on oluline, et info talletuks ühes online keskkkonnas ning oleks ülevaatlik ja allalaaditav.

VööTorav oleks laiendus ANKlogiraamatule, mille sisu oleks järgnev:
- ennast sisse logides kasutab noor oma isikuandmeid (nimi, telefoninumber, emaili aadress)
- noorel endal on võimalik oma kontosse sisse logida, näha statistikat enda kohta
- noorsootöötaja saab tegevusele vastavalt vajadusel muuta õpianalüüsi vormi ja lisada tagasisidet ning kinnitab noore poolt täidetud vormi
- noorega tegelev inimene saab vaadata noore poolt täidetud vorme
- infokogum on alla laetavEesmärgid


Projekti "Vöötorav" eesmärgiks on tunnustada mitteformaalset õpet, et see tuleks noorele tulevikus kasuks, kui ta siseneb tööturule.
Läbi online infopanga loomise tunnustada mitteformaalset õpet, mille kaudu ühe aasta jooksul 50 Lille Maja noortekeskuse tegevustes osalevat noort analüüsib läbi 8 võtmepädevuse enda õpikogemust, mis parandab noore tööturule sisenemise võimalusi.

Alaeesmärgid:
Noortekeskuse tegevustes osaleb rohkem noori, kes panustavad vabatahtliku tööga.
Noorsootöötajate töö väärtus tõuseb.
Formaalharidus tunnistab noore mitteformaalset õpikogemust.
Noor õpib analüüsima enda õpikogemust ning oskab hinnata mitteformaalset õpet.
Avatud noorsootöö mõtestamine.
Noortekeskust külastab rohkem teismelisi noori vanuses 13-17aastat.
Kooli ja noortekeskuse koostöö paraneb.
Noorte ja noorsootöötajate digipädevused paranevad.


Tegevused


TEGEVUSKAVA
Ettevalmistus
Idee kaardistamine, täiustamine, miniuurimuse koostamine - detsember 2017
Potensiaalsetele partneritele idee tutvustamine - detsember 2017
Partneritega kokkulepete sõlmimine - detsember 2017
Noortega töötavate inimeste seas uuringu läbi viimine (eesmärk teada saada nende arvamust seoses meie idee vajalikkuse, rakendamise tõenäosuse kohta)
Riskide kaardistamine

Noorte kaasamine protsessi - jaanuar 2017
Noortele idee tutvustamine
Noorte seas uurimuse läbi viimine (eesmärk teada saada noorte arvamust veebilahenduse vajalikkuse ja rakendamise tuleviku kohta)
Noortest meeskonna moodustamine

Põhitegevus
Veebilahenduse arendamine (sisu, disain) märts - mail 2018 ühise nägemuse loomine osapooltega
Veebilahenduse tutvustamine avalikkusele, promo noortega töötavate inimeste ning sihtgrupi seas - aprill - mai 2018
Veebilahenduse avalikustamine (testperiood) - september - november 2018
Paranduste, täienduste aeg - oktoober - november 2018

Hindamine/järeltegevused (november - detsember 2018)
November
Veebilahendust kasutanud noorte kaardistamine, arvuliste näitajate välja toomine, eesmärgile vastavuse hindamine
Veebilahendust kasutanud noortega intervjuude läbi viimine (eesmärk teada saada sihtgrupi vahetu arvamus)
Parandused
Projekti meeskonnas olevate noorte õppeprotsessi kaardistamine

Detsember
Partnerite/osapoolte käest tagasiside küsimine
Intervjuude põhjal kokkuvõtete tegemine, edasise rakendamise planeerimine
Tulemuste levitamine


Tulemused


Luua noortele ja noortega tegelevatele inimestele online infopank, kus osapooled saavad analüüsida ja hinnata noore mitteformaalset õpikogemust nii avatud noorsootöös, huvihariduses kui ka koolis väljaspool õppetegevust. Planeeritav veebirakendus on noortele atraktiivne ning lihtsasti kasutatav. Noor saab oma e-mailiga keskkonda sisse logida ning kui noorega tegelev juht on ta kutsunud vastava ürituse korraldusmeeskonda avaneb noorele küsitlus ankeet, mida noor saab täita pärast vabatahtliku tegevuse lõppu. Kui noor on täitnud ankeedi kinnitab noorega tegelev inimene selle ning see salvestub tema isiklikku infopanka.


Maksumus


12 500 EUR

Tartu kohustused


2 500 EUR

Toetus


10 000 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Eesti Noorsootöö Keskus

Millise programmi / meetme raames


AVATUD NOORTEKESKUSTE KONKURSS 2018

Juhtpartner


Lille Maja

Partnerid


Spark Makerlab
Frozen Kingdom OÜ
Saue noortekeskus

Juht


Liis Somelar

Algus- ja lõpptähtaeg


09.02.2018 - 05.01.2019

Osakond


KO allasutus

Projekti kodulehekülgProjekti lõpetamise põhjus


Edukalt lõpetatud

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord