Asi: Improving professional competencies through International mobility II

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-19-0055
Menetlev üksus: Tartu Kutsehariduskeskus
Vastutav töötaja: Andrei Atškasov
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Improving professional competencies through International mobility II
Registreeritud: 16.04.2019

Projekt


Lühikokkuvõte


Kvaliteetselt korraldatud õpirännete tulemusel kasvab õpilaste õpimotivatsioon, tõuseb kutsehariduse maine ning töötajate professionaalne areng. Käesoleva projektiga planeerime kaheks õppeaastaks 300 õpirännet (sh 200-le õpilasele ja 100-le haridustöötajale). Viimaste aastate õpilaste küsitlused näitavad, et õpiränded aitavad vähendada väljalangevust ning tõstavad kutsehariduse mainet (teadlikum sisseastuja) ja õpimotivatsiooni (praktiline, paindlik õpe sh välisriikides).Eesmärgid


Arvestades rahvusvahelistumise strateegia tulemusnäitajaid planeerime käesoleva projektiga järgmiseks kaheks õppeaastaks 2019/2020 õa ja 2020/2021 õa 223 õpirännet (sh 155-le õpilasele ja 68-le töötajale). Kvaliteetselt korraldatud õpiränded teevad Tartu KHK-st atraktiivse, konkurentsivõimelise ja tunnustatud Euroopa kutseõppeasutuse ja koostööpartneri.


Tegevused


I Ettevalmistavad tegevused: teavitustöö organisatsiooni siseselt projekti rahastamisest ja projekti abil teostatavatest õpirännetest; konkursside korraldamine ja õpirändes osalejate valik; ettevalmistavate tegevuste raames moodustatakse erialaosakondades töörühmad, kes valmistavad ette õpirännete täpse ajakava, sisu ja ülesanded tulenevalt koolitusvajadustest ja õpiväljunditest, mis kooskõlastatakse vastuvõtva partneriga ning allkirjastatakse „Memorandum of Understanding“; osalejate keelelise, kultuurilise ettevalmistuse korraldamine; praktikakohtade leidmine; õpi-ja praktikalepingute sõlmimine.

II. Õpirände läbiviimine
Haridustöötajate õpirännete kestus on 1 nädal ja õpilaste õpirännete kestus 5 nädalat.

III. Praktika tunnustamine ja tulemustest teavitamine

Õpilaste õpiränded tunnustatakse suuremas osas ECVET järgi. Kõik õpirännetes osalevad õpilased ja haridustöötajad peavad blogi.
Osalejad koostavad iseseisva analüüs-esitluse ning tutvustavad õpirände tulemusi (erialalised, kultuurilised, keelelised jm väljundite saavutamise protsessi kirjeldused ja tulemused). Kõigile osalejatele väljastatakse Europassi õpirände tunnistus. Õpirännete tulemuste hindamisel osalevad juhtkond, projektide elluviijad, partnerid ja erialaosakonnad.


Tulemused


Kavandatavate õpirännete tulemusel on kasvanud õpilaste õpimotivatsioon, loodud eeldused väljalangevuse vähenemiseks. Samuti on õpirännete tulemusel kasvanud töötajate professionaalne areng, mis on oluline nii kooli üldise maine kui ka õppe kvaliteedi jaoks.


Maksumus


687 826 EUR

Tartu kohustused


0 EUR

Toetus


687 826 EUR

Kellele taotlus esitatakse


SA Archimedes

Millise programmi / meetme raames


Erasmus+ KA1 õpiränne

Juhtpartner


Tartu KHK

PartneridJuht


Tartu KHK rahvusvaheliste suhete koordinaator Andrei Atškasov

Algus- ja lõpptähtaeg


01.08.2019 - 31.12.2021

Osakond


KHK

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord