Asi: Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasiumi 2019/2020 õa loodus- ja keskkonnaalased õppeprogrammid

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-19-0121
Menetlev üksus: Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasium
Vastutav töötaja: Heili Visnapuu
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasiumi 2019/2020 õa loodus- ja keskkonnaalased õppeprogrammid
Registreeritud: 27.09.2019

Projekt


Lühikokkuvõte


Projekti eesmärgiks on Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasiumi (KJPG) õpilaste
keskkonna- ja loodusteadlikkuse suurendamine, koolis omandatud
keskkonnahariduse praktiline kinnistamine, noorte lähendamine loodusele.
Projektis osalevad kõik KJPG klassid (kokku 19 klassikomplekti). Iga klass läbib
2019 - 2020 õa ühe keskkonna või loodusteemalise õppeprogrammi väljaspool
koolimaja.


Eesmärgid


Projekti eesmärgiks on Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasiumi õpilaste keskkonna- ja
loodusteadlikkuse suurendamine, koolis omandatud keskkonnahariduse praktiline
kinnistamine, noorte lähendamine loodusele. Projektis osalevad kõik KJPG klassid (kokku 18
klassikomplekti). Iga klass läbib 2019 - 2020 õa ühe keskkonna või loodusteemalise
õppeprogrammi väljaspool koolimaja. Õppeprogrammid on valitud õpetajate poolt nii,
et need toetaksid riiklikku ja kooli õppekava. Õppeprogrammid aitavad mitmekesistada
õppeprotsessi koolis ja aitavad kinnistadatundides omandatud teadmisi ja oskusi ning
katavad suure osa loodusainete ainekavade teemadest. Programmid on üles ehitatud
aktiivõppe põhimõtetest lähtuvalt ja tänu sellele saavad õpilased oma teadmisi paremini
kinnistada läbi praktiliste tegevuste. Keskkonnaministeerium ning Haridus- ja
Teadusministeerium on ühiste kavatsuste alusel allkirjastanud memorandumi, millega
peavad vajalikuks arendada keskkonnaharidust ja –teadlikkust.
Gümnaasiumi riikliku õppekavaga taotletakse õpilase kujunemist sotsiaalselt aktiivseks,
vastutustundlikuks ja keskkonnateadlikuks inimeseks, kes hoiab ja kaitseb keskkonda ning
väärtustades jätkusuutlikkust, on valmis leidma lahendusi keskkonna- ja inimarengu
küsimustele. Läbitavad programmid klasside kaupa:
10. klassid – Loodusmuuseumi õppeprogramm "Elurikkuse evolutsioonist Darwinist tänapäevani";
11. klassid - EMÜ Võrtsjärve õppekeskuse õppeprogramm;
12. klassid – „Metsa ökosüsteem, metsa majandamine" Saare järve õpperajal. Klassid jaotatakse 12ks rühmaks.


Tegevused


Kõik KJPG klassid (kokku19 klassikomplekti). Iga klass läbib 2019 - 2020
õa ühe keskkonna või loodusteemalise õppeprogrammi väljaspool koolimaja.


Tulemused


Projekti jooksul omandatud teadmiste ja oskuste edasiandmine eakaaslastele erinevate
meetodite kaudu ning teadmiste ja oskuste kasutamine igapäevaelus.
Projekti tulemuseks on ümbritsevat märkava ja tundva noore inimese kujunemine, kellel on
keskkonnateadlikud väärtushinnangud ning keskkonnasõbralikud käitumis- ning
tarbimisharjumused. Projekti mõju keskkonnaseisundile on keskkonnasõbralik. Projekti rakendumisel
suureneb õpilaste huvi keskkonnateadlikkuse vastu ja kaasneb õpilaste positiivne suhtumine
loodusesse ja selle hoidmise/kaitsmise vajalikkusesse ning säästva eluviisi
omaksvõtmine.


Maksumus


8 781 EUR

Tartu kohustused


2 247 EUR

Toetus


6 534 EUR

Kellele taotlus esitatakse


SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)

Millise programmi / meetme raames


KIKi keskkonnaprojektid

Juhtpartner


Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasium

PartneridJuht


Riho Rosin

Algus- ja lõpptähtaeg


01.09.2019 - 31.12.2019

Osakond


HO allasutus

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord