Asi: Hajaasustuse programm 2019

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-19-0035
Menetlev üksus: Tartu linnavalitsuse linnakantselei
Vastutav töötaja: Marek Treufeldt
Teised töötajad: Maarja Aedviir
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Hajaasustuse programm 2019
Registreeritud: 18.03.2019
Dokumendile on juurdepääs piiratud
Juurdepääs: AK
Juurdepääsu piiramise alus: AvTS § 35 lg 1 p 12 - Eraelu puutumatust kahjustav teave
18.03.2019 kuni 17.03.2094
Teabevaldaja: Tartu Linnavalitsus


Projekt


LühikokkuvõteProgrammi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades


Eesmärgid


Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades


Tegevused


Eesmärgi saavutamiseks toetatakse programmist järgmisi valdkondi:
- veevarustussüsteemid;
- kanalisatsioonisüsteemid;
- juurdepääsuteed;
- autonoomsed elektrisüsteemid (tingimusel, et majapidamine ei ole liitunud elektrivõrguga)


Tulemused


Projekti eelarves sisalduvad tegevused peavad tagama taotleja majapidamises nõuetekohase joogivee kättesaadavuse, elamus tekkiva reovee nõuetekohast kanaliseerimist tagava süsteemi, aastaringselt ligipääsetava juurdepääsutee või leibkonna vajadustele vastava autonoomse elektrisüsteemi olemasolu.


Maksumus


79 263 EUR

Tartu kohustused


41 065 EUR

Toetus


38 198 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Riigi Tugiteenuste Keskus

Millise programmi / meetme raames


Hajaasustuse programm 2019

JuhtpartnerPartneridJuht


Marek Treufeldt

Algus- ja lõpptähtaeg


11.03.2019 - 10.12.2021

Osakond


Kants

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord