Saabunud kiri: Sotsiaalmajutusüksuse Rahu 8 rekonstrueerimine

Asja number: VP-17-0127
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Teema: Sotsiaalmajutusüksuse Rahu 8 rekonstrueerimine
Registreeritud: 18.12.2017
Kellele saadetud: Anneli Säälik
Dokumendi liik: Kiri
Edastamise viis: E-post

Saatja:
Organisatsioon: KredEx SA
Saatja kuupäev: 05.12.2017

Menetlemine:
Seisund: Teadmiseks võetud
Vastutav töötaja: Anneli Säälik
Vastamise tähtaeg: 18.01.2018
Seotud dokumendid:
Show details for Saabunud kiri:Saabunud kiri:
Hide details for Saabunud kiri:Saabunud kiri:


Tere

Menetlen Teie poolt edastatud toetuse taotlust.
Seoses sellega palun saata veel järgnevad dokumendid:

1) Millise õigusakti või volituse alusel on Kunnar Jürgenson´il õigus Tartu linna kui taotlejat esindada? Palume edastada vastav dokument.
2) kulude-tulude prognoos, mille koostamisel on aluseks võetud linna enda raamatupidamisreeglid (näit. kuidas arvutatakse amortisatsiooni). Tulude ja kulude prognoos tuleb esitada vastavalt amortisatsiooniperioodile. Juhul, kui teenitakse esitatud prognoosi alusel puhastulu (koos mõistliku kasumiga), oleme kohustatud vastava summa ulatuses vähendama makstavat toetust. Prognoosi esitamiseks kohustuslik vorm puudub, oluline on, et esitatud andmetest selguks puhastulu teenimine.

3) Tartu Linnavalitsuse vastav haldusakt, milles on fikseeritud rekonstrueerimistööde teostamise otsus, rekonstrueerimistööde ja kaasnevate teenuste kirjeldus, vajadusel renoveerimislaenu võtmise otsus projekti elluviimiseks, laenu võimalik maksimaalne summa.

4) Lisaks palun esitada ülesande andmise akt (näit põhimäärus, volikogu otsus), millega on pandud KOVle kohustus sellise avaliku teenuse osutamiseks nagu elamispinna pakkumine sotsiaalselt nõrgemale sihtgrupile ja seda toetuse määruse § 18 lg 3 p-s 15 mõistes. Sotsiaalteenuste pakkumine KOVI poolt on käsitletav üldist majandushuvi pakkuva teenusena ja sellest tulenevalt näeb Euroopa Komisjoni 20.12.2011.a otsus „Euroopa Komisjoni 20. detsembri 2011. a otsuse „Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 106 lõike 2 kohaldamise kohta üldist majandushuvi pakkuvaid teenuseid osutavatele ettevõtjatele avalike teenuste eest makstava hüvitisena antava riigiabi suhtes“ artikkel 4 ette järgnevad nõuded, mis kohalduvad ka kohalikust omavalitsusest taotlejale. Sisuliselt peaks olema tegemist Tartu linnas sotsiaalteenuste korraldamist puudutava halduse üld- või üksikaktiga (ka kohase linnaosavalitsuse pädeva isiku antud haldusakt on kohane, millest on võimalik tuletada, et linn rakendab sotsiaalteenuste osutamist). Eelduslikult saab nõuetekohase akti leidmisel tugineda aktile, mille andmise aluseks on võetud kohaliku omavalitsuse korralduse seadus (s.h KOKS § 6 lg 1), sotsiaalhoolekande seadus ja Tartu enda kohalduvad õigusaktid.
Aktist peab olema võimalik tuletada alljärgnevat:

a. Avaliku teenuse osutamise kohustuse laad ja kirjeldus;

b. Territoorium ja märge, et avalikku teenust osutab Tallinna linn;

c. Ainu- või eriõiguste laad, mida Tartu avalikke teenuseid osutades omab;

d. Avalike teenuste hüvitamise kord, selle arvutamise, kontrollimise ja läbivaatamise parameetrid;

e. Ülemääraste hüvitiste maksmise vältimise ja tagasinõudmise kord;

f. Viide Euroopa Komisjoni 20.12.2011.a otsusele „Euroopa Komisjoni 20. detsembri 2011. a otsuse „Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 106 lõike 2 kohaldamise kohta üldist majandushuvi pakkuvaid teenuseid osutavatele ettevõtjatele avalike teenuste eest makstava hüvitisena antava riigiabi suhtes“

Parimate soovidega

Aire Metsaluik
toetuste haldur

KredEx
Hobujaama 4, 10151 Tallinn
tel: +372 667 4108
faks: +372 667 4101

www.kredex.ee