Asi: Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasiumi projekt - Keskkonnateadlikud noored, meie tuleviku kujundajad

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-21-0092
Menetlev üksus: Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasium
Vastutav töötaja: Ingrid Hansar
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasiumi projekt - Keskkonnateadlikud noored, meie tuleviku kujundajad
Registreeritud: 30.06.2021

Projekt


Lühikokkuvõte


Praktikumilaagri korraldamine


Eesmärgid


Projekti eesmärgiks on Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasiumi õpilaste riiklikust õppekavast ja valikainete ainekavadest lähtuvalt praktiliste tööde läbiviimine looduskeskkonnas. Eesmärgiks on kinnistada
koolis õpitut, süvendada ja laiendada valdkondlikke teadmisi ning läbi praktiliste tööde tõsta õpilaste keskkonnateadlikkust ja kujundada praktilisi oskuski looduskeskkonna uurimiseks. Õppetegevuse tulemusena õpilased õpivad ka väärtustama ja hoidma neid ümbritsevat looduskeskkonda ning mõistma sellega seotud probleeme.


Tegevused


Õpilaste teoreetiline ettevalmistus – teoreetiliste teadmiste omandamine koolitundides. Korraldatakse kolme päevane praktikalaager, kus osalevad õpilased Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasiumist (15 õpilast). Aktiivõppemetoodika abil teostavad õpilased praktilisi ülesandeid, mis hõlmavad hüdroloogia-, mullastiku-, atmosfääri- ja biomeetriauuringuid ning loodusfotograafiat. Veekeemia kasutatakse erinevaid metoodikaid:
1) Veeanalüüside kohver + portatiivsed mõõteriistad (kasutatavad looduses)
2) Vernieri mõõturid - mõõtmistulemuste võrdlus ja analüüs. Vee-elustikuga tutvumine ja bioindikatsioon mageveeselgrootute abil ning veekogu seisundi hindamine. Erinevate koosluste bioloogilise mitmekesisusega tutvumine ja herbaarlehtede valmistamine.
Uuringute käigus tutvutakse erinevate mõõtevahenditega ja õpitakse neid kasutama praktikas. Õpilased kinnistavad teoreetilisi teadmisi ning mõistavad paremini looduses toimuvaid protsesse. Lisaks võimaldab laager looduskeskkonna ja sellega seotud probleemidega tutvumist, millega kaasneb keskkonnateadlikkuse ja säästva eluviisi omaksvõtmine.


Tulemused


Saadud mõõdetavaid tulemusi saavad õpilased koheselt kasutada ettekannetes kaasõpilastele ning hilisemalt oma uurimis- või praktilistes töödes. Aktiivõppe käigus omandatu annab õpilastele teadmisi, kogemusi ja motivatsiooni oma edaspidises elus karjäärivalikute tegemiseks. Ülesanded arendavad õpilaste iseseisvust ja iseseisva õppimise ning meeskonnatöö oskust, aitavad kaasa adekvaatse enesehinnangu kujunemisele ning aja planeerimis oskuse arenemisel. Õpilased kasutavad nüüdisaegset tehnoloogiat eesmärgipäraselt ja vastutustundega, hindavad tehnoloogiliste rakenduste mõju igapäevaelule.
Paremini loodust ja keskkonnateemasid tundvad õpilased.


Maksumus


2 385 EUR

Tartu kohustused


984 EUR

Toetus


1 401 EUR

Kellele taotlus esitatakse


KIK keskkonnaprojektid

Millise programmi / meetme raamesJuhtpartner


Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasium

PartneridJuht


Riho Rosin

Algus- ja lõpptähtaeg


01.09.2021 - 31.12.2021

Osakond


HO allasutus

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord