Asi: Hansa kooli 2020-21 õa õppeprogrammid

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-20-0104
Menetlev üksus: Tartu Hansa Kool
Vastutav töötaja: Signi Savi
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Hansa kooli 2020-21 õa õppeprogrammid
Registreeritud: 15.07.2020

Projekt


Lühikokkuvõte


Õpilased omandavad koolitunnis õppekava alusel teoreetilised teadmised keskkonnast, meid ümbritsevast loodusest, selle iseärasustest. Õppekäikudel saavad lapsed ka praktiliselt näha-kogeda-käed külge lüüa ning seeläbi kinnistada tundides omandatud teoreetilised teadmised.
Oluline on noortes kujundada arusaama, et inimene on osa loodusest, loodus on majanduse ja kultuuri alus ning keskkonnakaitse ja -kasutuse vahel peab valitsema tasakaal.
Projekti eesmärk on toetada tegevusi, mille kaudu õpilased teadvustavad säästva keskkonnakasutuse põhimõtteid, looduse ja inimühiskonna seoseid, looduses toimuvaid protsesse ja elurikkust ning selle hoidmise põhimõtteid.


Eesmärgid


Kõik Hansa Kooli õpilased osalevad 2020-21 õppeaastal vähemalt ühel õppekäigul.


Tegevused


Kõik Hansa Kooli õpilased osalevad 2020-21 õppeaastal vähemalt ühel õppekäigul, õppekäigud on välja valitud kooliastmete kaupa, õppekäigud toetavad kooli ainekavades läbitud teemasid. Programmide järgselt teevad õpilased õpitust kokkuvõtted ning arutavad õppekäigul nähtut-tehtut klassiruumis. Kogu eelnev tõstab Eesti kultuuriruumi elujõulisust, heaolu kasvu ja ühiskonna sidusust.


Tulemused


Kõik Hansa kooli õpilased on osalenud ühel keskkonnateadlikkust tõstval aktiivõppeprogrammil
Õppekäigud toetavad riikliku õppekava täitmist praktiliste kogemuste ja näidete kaudu ning õpitulemuste saavutamist.


Maksumus


8 107 EUR

Tartu kohustused


0 EUR

Toetus


8 107 EUR

Kellele taotlus esitatakse


SA Keskkonnainvesteeringute Keskus

Millise programmi / meetme raames


Keskkonnateadlikkus

JuhtpartnerPartneridJuht


Liina Karolin-Salu

Algus- ja lõpptähtaeg


15.07.2020 - 30.08.2021

Osakond


HO allasutus

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord