Asi: Müra vähendamise tegevuskava Tartu linnas

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-17-0122
Menetlev üksus: Tartu linnavalitsuse linnamajanduse osakond
Vastutav töötaja: Ülle Mauer
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Müra vähendamise tegevuskava Tartu linnas
Registreeritud: 20.07.2017

Projekt


Lühikokkuvõte

Eesmärgid


Projekti eesmärgiks on koostada Tartu linnale müra vähendamise
tegevuskava, mis vastab keskkonnaministri 20. oktoobri 2016. a määruses nr 39 „Välisõhu mürakaardi, strateegilise mürakaardi ja müra vähendamise tegevuskava sisu kohta esitatavad tehnilised nõuded ja koostamise kord“ sätestatud nõuetele.


Tegevused


Projekti raames viiakse läbi riigihange ja leitakse konsultant, kes koordineerib müra vähendamise tegevuskava koostamist. Kava koostamisel lähtutakse välisõhu strateegilisest mürakaardist.
Kava koostamisele kohaldatakse avaliku menetluse sätteid, kava läbib avaliku väljapaneku. Valminud kava esitatakse teadmiseks Terviseametile ja Keskkonnaministeeriumile.


Tulemused


Vastavalt atmosfääriõhu kaitse seaduse § 63 ja § 64 valmib müra vähendamise tegevuskava.


Maksumus


22 997 EUR

Tartu kohustused


2 347 EUR

Toetus


20 650 EUR

Kellele taotlus esitatakse


SA Keskkonnainvesteeringute Keskus

Millise programmi / meetme raames


Atmosfääriõhu kaitse programm.

Juhtpartner


Tartu Linnavalitsus

PartneridJuht


Ülle Mauer

Algus- ja lõpptähtaeg


02.10.2017 - 31.12.2018

Osakond


LMO

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord