Asi: Digiõppematerjal kondiitritele (DiKo)

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-19-0133
Menetlev üksus: Tartu Kutsehariduskeskus
Vastutav töötaja: Helina Laine
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Digiõppematerjal kondiitritele (DiKo)
Registreeritud: 18.10.2019

Projekt


Lühikokkuvõte


Projekti raames koostatakse “Kondiitritehnoloogia/ kondiitritoodete tehnoloogia” digiõpik, mis tehakse kättesaadavaks kõigile Eesti kutsekoolidele E-koolikoti kaudu. Digiõpikuga arendatakse kondiitritehnoloogia õpet nii Tartu KHK-s luues kaasaegsed õppevõimalused toiduainete tehnoloogia valdkonna õppijatele.


Eesmärgid


Projekti eesmärk on laia kasutust leidva kodiitritehnoloogialase digiõpiku koostamine ning seeläbi pagarkondiitri erialade õpetamise kaasajastamine.


Tegevused


Projekti käigus luuakse digiõpik, mille kaudu edaspidi mitmekesistatakse kondiitritoodete tunde.
(Tegevused : digitaalse õppevara sisuloomine, vajalike tehniliste vahendite soetamine, videote tootmine digitaalse õppevara sisuloome tarbeks, fotode tellimine digitaalse õppevara sisuloome tarbeks, keeletoimetamine)Tulemused


Projekti oodatavad tulemused on järgnevad:
1.Valminud on kaasaegne kondiitritehnoloogia digiõppematerjal.
2.Digiõppematerjal on kättesaadav e-koolikotis üle-eestiliseks kasutamiseks.
3.Mõju õppetegevusele on järgmine:
a.digiõppematerjali annab võimaluse mitmekesistada õppetööd;
b.digiõppematerjal aitab õpetajal kui ka õpilasel rakendada individuaalseid õpiteid nii koka kui ka kondiitri tasemeõppes.
4.Digiõppematerjal toetab Eesti elukestva õppe strateegia 2020 eesmärkide elluviimist muutuva õpikäsituse rakendamisel, õpilaste digipädevuse arendamisel, õpetajate erialaste digioskuste arendamisel kui ka õppe kujundamisel töömaailma vajadustele vastavaks.


Maksumus


26 037 EUR

Tartu kohustused


3 906 EUR

Toetus


22 131 EUR

Kellele taotlus esitatakse


SA Innove

Millise programmi / meetme raames


“Digitaalse õppevara arendamine ja kõigile Eesti haridusasutustele kättesaadavaks tegemine või olemasoleva lahenduse kõigile Eesti haridusasutustele tasuta kättesaadavaks tegemine” 

Juhtpartner


Tartu Kutsehariduskeskus

PartneridJuht


Tartu KHK töökohapõhise õppe koordinaator Sigrid Ester Tani

Algus- ja lõpptähtaeg


01.05.2020 - 30.04.2022

Osakond


KHK

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord