Asi: Sustainability in Finance (SuFi)

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-20-0042
Menetlev üksus: Tartu Kutsehariduskeskus
Vastutav töötaja: Helina Laine
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Sustainability in Finance (SuFi)
Registreeritud: 16.03.2020

Projekt


Lühikokkuvõte


Sustainability in Finance (SuFi) projekt arendab avatud online moodulit finantskirjaoskuse õppeks kutseõppes rõhuasetusega jätkusuutlike finantsotsuse tegemisele. Finantsoskuste pädevus on nõutud tööjõuturul ning tänased kutseõppe õppekavad ei sisalda antud pädevusi piisavalt. Seetõttu on  vaja arendada eraldiseisva mooduli õppekava ning õppematerjalid, mis aitaksid õppijatel saavutada töömaailmas oodatavad oskused ning konkurentsivõime. Finnish National Agency for Education aruanne (2019) toob välja, et just jätkusuutlikkuse printsiibi tundmine on üks tuleviku tööoskuste võtmepädevusi. 


Eesmärgid


Projekti eesmärk on arendada Balti mere regioonis kutsehariduses finantskirjaoskuse õpet, mis on orienteeritud vastutustundlike ning sotsiaalselt kaasavate otsuste tegemisele.


Tegevused


Projekti tegevused sisaldavad vajalike finants kompetentside kaardistamist, mis toetavad jätkusuutlike otsuste tegemist, mooduli õppekava arendamist, õppevara väljatöötamist, selle piloteerimist ning testimist. Mooduli õppematerjalid töötatakse välja kasutamiseks Moodle keskkonnas e-õppe või osalise e-õppe vormis. Projekti raames kaasatakse mitmeid osapooli projekti partneritest ja õppijatest tööandjateni. Partnerite kaasatus tagatakse läbi kohtumiste, töötubade ning ideegenereerimise e-platvormi (Stormboard). Välja töötatud moodulit piloteerivad ja testivad Soome, Läti ja Eesti kutsekoolid oma õppetöö raames.


Tulemused


Projekti tulemusena arendatakse välja äri valdkonna kutseõppe finantskirjaoskuse moodul, mis on kättesaadav kõigile Balti regiooni kutseharidust andvatele asutustele. Piloteerivatel kutsekoolidel on olemas väljaõppe saanud õpetajad, kes saavad moodulit kohe õppetöös kasutada.


Maksumus


58 240 EUR

Tartu kohustused


8 736 EUR

Toetus


49 504 EUR

Kellele taotlus esitatakse


 INTERREG CENTRAL BALTIC

Millise programmi / meetme raames


 P4 Skilled and socially inclusive region

Juhtpartner


Haaga-Helia University of Applied Sciences (Soome)

Partnerid


1. Profesionālās izglītības kompetences centrs "Liepājas Valsts tehnikums" (Läti)
2. Latvijas Universitāte (Läti)
3. Tartu Ülikool (Eesti)
4. Tartu Kutsehariduskeskus (Eesti)
5. Högskolanpå Åland (Rootsi)

Juht


Tartu KHK rahvusvaheliste suhete koordinaator Andrei Atškasov

Algus- ja lõpptähtaeg


01.03.2020 - 30.11.2022

Osakond


KHK

Projekti kodulehekülgShow details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord