Asi: Ettevõtlusõppe ümberkujundamine Tartu KHK-s

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-20-0024
Menetlev üksus: Tartu Kutsehariduskeskus
Vastutav töötaja: Helina Laine
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Ettevõtlusõppe ümberkujundamine Tartu KHK-s
Registreeritud: 19.02.2020

Projekt


Lühikokkuvõte


Projekti eesmärk on ümber kujundada Tartu KHK-s ettevõtlusõpe selliselt, et see aitaks saavutada uue ettevõtlus ja karjäärimooduli "Õpitee ja töö muutuvas keskkonnas" õpiväljundeid. Projekti tegevustega luuakse suuremad seosed ülekooliliselt ettevõtlusõppe ning erialase õppe vahel kasutades selleks noorte kaasamiseks sobilikke meetodeid nt häkatone. Projekti raames omandavad Tartu KHK ettevõtlusõpetajad uusi oskusi Kuressaare Ametikoolis, õppides kolleegide parimatest praktikatest. 


Eesmärgid


-parendada ettevõtlusõppe läbiviimist ja kasutada seda koolisiseselt efektiivsemalt erinevate erialade õpetamisel; arendada ettevõtlus- ja kutseõpetajate omavahelist koostööd ja lõimingut, ettevõtluspäevaga anda põhiteadmised ettevõtluse olemusest;
-luua võimalused tulevikutöö oskustega meistrite kujunemiseks;
-aidata läbiviidavate häkatonide kaudu nii õpilastel kui õpetajatel mõista äriprotsesside toimimist ideest prototüübini;
-aidata õppijatel ja õpetajatel paremini mõista ettevõtete ärimudeleid, probleeme ja võimalusi.


Tegevused


Projekti raames viime läbi häkatonid kooli õpilastele, ettevõtluspäeva ettevõtlusnädala raames kaasates partnekoole ning ettevõtteid, õppekäigud ettevõtetesse ning õpetajate õppekäigu Kuressaare Ametikooli.


Tulemused


-ettevõtlus- ja kutseõpetajad on leidnud omavahelisi ühisosasid ning kasutavad häkatonidel loodud toote või teenuse prototüüpe õppetöö ilmestamiseks ja toetamiseks, kasutavad ettevõtluspäeval saadud teadmisi õppetöös;
-kujundatud on tava läbi viia õpiüritusi karjääri planeerimise ja ettevõtluse mooduli (edaspidi “Õpitee ja töö muutuvas keskkonnas”) raames, kus üks rakenduskava osa läbitakse intensiivse õpiürituse/häkatonina.
-õppijatel ja õpetajatel on kujunenud arusaamad ettevõtete ärimudelitest, nende probleemidest ja võimalustest. Tutvutud parimate praktikatega ilmestatakse õppetööd KHK-s ning kasutatakse saadud teadmisi kutse- ja erialaõppe läbiviimisel


Maksumus


24 987 EUR

Tartu kohustused


2 499 EUR

Toetus


22 489 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Riigi Tugiteenuste Keskus

Millise programmi / meetme raames


1.5.3 ATV4 Ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe süsteemne arendamine kõigil haridustasemetel - 20.12.2019-20.02.2020

JuhtpartnerPartneridJuht


Tartu KHK õpetaja Tiina Aidnik 

Algus- ja lõpptähtaeg


24.08.2020 - 31.12.2021

Osakond


KHK

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord