Asi: Õpihuvilaager Tartu Tamme Kool

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-21-0112
Menetlev üksus: Tartu Tamme Kool
Vastutav töötaja: Marge Neltsas
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Õpihuvilaager Tartu Tamme Kool
Registreeritud: 27.08.2021

Projekt


Lühikokkuvõte


andekate Lauluvõistluse korraldajate laagri sihtrühmaks on lapsed, kes on distantsõppel õppimisega väga hästi hakkama saanud ja lisaks veel suutnud osaleda suurürituse korraldamises. Peame neid väga võimekateks ja andekateks. Tuues siin välja märgata hariduslikku erivajadust- andekust, tahame nende arengut toetada, kõrgemale tasemele viia, et ka neil säiliks õpihuvi ja motivatsioon.


Eesmärgid


Tartu Tamme Kooli on oma eesmärgiks seadnud ka andekate õpilaste märkamise, arendamise, sest neis peitub kõige suurem edasiviiv jõud.


Tegevused


Korraldame õpitoad, kus õpime, kuidas ürituste korraldamisega algust teha, kuidas leida sihtrühm, kuidas kirjutada ürituse kava ja stsenaarium. Teeme praktiliselt läbi mitmed ülesanded. Ja koostame järgmiseks võistluseks ürituste kava, juhendi ja stsenaariumi ning aruteleme muutuste sisseviimise üle.
Õpilastel areneb ettevõtlikkuspädevus – suutlikkus ideid luua ja ellu viia, kasutades
omandatud teadmisi ja oskusi erinevates elu- ja tegevusvaldkondades, näha probleeme ja neis peituvaid võimalusi, aidata kaasa probleemide lahendamisele, seada eesmärke, koostada plaane, neid tutvustada ja ellu viia, korraldada ühistegevusi ja neist osa võtta, näidata algatusvõimet ja vastutada tulemuste eest, reageerida loovalt, uuendusmeelselt ja paindlikult muutustele, võtta arukaid riske


Tulemused


Kogu laagri tegevus hõlmab läbi arutelude ja grupitööde ainealaste pädevuste arendamist ja teisalt arvestades noorte andekust ja ettevõtlikust süvendame nende huvisid. Paneme nad arendame oma huvisid, lisaks ka sportima. Planeerime kehaliseks tegevuseks ujumistunnid, kuna Tamme Koolis on olemas ujula.
Väga hea harrastus, mis on kasulik kogu füüsisele ja millest võib noorel kujuneda harrastus kogu eluks.


Maksumus


1 920 EUR

Tartu kohustused


0 EUR

Toetus


1 920 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Haridus- ja teadusministeerium

Millise programmi / meetme raames


Haridus- ja noortevaldkonna kriisitoetus

Juhtpartner


Tartu Tamme Kool

PartneridJuht


Tiina Tooding

Algus- ja lõpptähtaeg


01.10.2021 - 31.12.2021

Osakond


HO allasutus

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord