Saabunud kiri: Tartu linna üldplaneering 2030+

Asja number: UP-14-003
Sari: 9-3.2 Kirjavahetus üld- ja detailplaneeringute küsimustes (s.h. algatamise ettepanekud ja lähteseisukohad) juriidiliste isikutega
Teema: Tartu linna üldplaneering 2030+
Registreeritud: 05.04.2017
Kellele saadetud: Jaanika Koppel, Urmas Ahven, Indrek Ranniku
Dokumendi liik: Ettepanek
Edastamise viis: E-post

Saatja:
Organisatsioon: Tähtvere Selts
Saatja kuupäev: 04.04.2017

Menetlemine:
Seisund: Lõpetatud
Vastutav töötaja: Jaanika Koppel
Kellele suunatud: Jaanika Koppel
Vastamise tähtaeg: 05.05.2017
Seotud dokumendid:
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord
Show details for Saabunud kiri:Saabunud kiri:
Hide details for Saabunud kiri:Saabunud kiri:
From: Tähtvere Selts <tahtvereselts@gmail.com>
To: Indrek Ranniku <Indrek.Ranniku@raad.tartu.ee>, Jarno Laur <jarno.laur@raad.tartu.ee>, Tõnis Arjus <Tonis.Arjus@raad.tartu.ee>, Madis.Tammeorg@raad.tartu.ee
Date: 03.04.2017 17:21
Subject: Tartu linna üldplaneeringu 2030+ täiendamise ettepanek
Tere!
Edastame Tähtvere Seltsi nimel tähtverelaste ettepaneku Tartu linna üldplaneeringu 2030+ täiendamiseks (vt kirja allosas). Soovime oma ettepanekule saada esimesel võimalusel kirjalikku tagasisidet.

Lugupidamisega,
Liina Jakobson ja Kadi Riive
Tähtvere Seltsi juhatuse liige

 -----------------------------------
Tähtvere Selts teeb ettepaneku:
1) täiendada Tartu linna üldplaneeringu 2030+ seletuskirja p 6.3 (lk 130) järgmise üldpõhimõttega: „Ehitamine miljööväärtusliku alaga külgnevatel kinnistutel ei tohi kahjustada miljööväärtusliku ala elukeskkonda ega esteetilist miljööd.“;
Selgitus: Miljööväärtusliku ala kaitse muutub mõttetuks, kui seda ümbritsevas tsoonis lubatakse ehitisi, mis mõjutavad ebasoodsalt miljööd kaitstaval alal, nt ehitisi, mille mahud või paigutus on häirivas kontrastis miljööväärtuslikul alal valitsevate mahtudega ning väljakujunenud hoonestustihedusega.
Selliselt väheneb kaitstava ala miljööväärtus ning äärmuslikel juhtudel võib langeda ära kaitstav väärtus. Ettepanek tagaks sujuva puhvri miljööväärtusliku ala ja mittekaitsealuse ala vahel. Tähtveret iseloomustavad teatavasti rikkalikult haljastatud krundid ja väike hoonestustihedus. Tähtvere miljööd rikuks see, kui vahetult miljööväärtusliku ala kõrvale ehitataks kõrgeid ja/või suure täisehitusprotsendiga hooneid või kui uusehitis ehitataks miljööväärtusega krundile liiga lähedale.
Ettepanek ei mõjuta kõnealuste kruntide olemasolevat hoonestust.

2) loobuda Tähtvere TH1 asumikategoorias Taara 1, Taara 1a, Taara 1b, Taara 1 c maa-ala hoonestamisest uute korterelamutega (seletuskirja p 4.2.17, lk 96).
Selgitus: Piirkond moodustab enklaavi Tähtvere miljööväärtusliku ala sees. Need krundid külgnevad miljööväärtusliku alaga ning nende kavandatav (4 korrust, 70% täisehitust) täisehitamine kahjustaks oluliselt ja pöördumatult kaitstavat miljööd.
Alternatiiv: lubada Tähtvere TH1 asumikategoorias Taara 1, Taara 1a, Taara 1b, Taara 1 c maa-ala kruntide hoonestamist vaid tingimusel, et ehitusmahud vastavad Tähtvere miljööväärtuslikul alal domineerivate ehitusmahtudele (kõrgused, täisehitusprotsent mitte üle 50%, koormusindeks korteri kohta vähemalt 400 m2, hoonete kaugused krundipiirist) ja haljastustavadele (aedlinlikule meeleolule) (seletuskirja p 4.2.17, lk 96).