Asi: Euroopa Solidaarsuskorpus "Grasping Grafiti"

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-19-0161
Menetlev üksus: Tartu Noorsootöö Keskus
Vastutav töötaja: Kaisa Saluste
Teised töötajad: Grete Sarap; Heilika Peterson; Kauri Kaljuste
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Euroopa Solidaarsuskorpus "Grasping Grafiti"
Registreeritud: 20.12.2019

Projekt


Lühikokkuvõte


Peamine projekti sihtgrupp on meeskond ning laiemalt on kõik noored, kes tunnevad huvi grafiti vastu. Projektimeeskonnaga osaletakse töötubades ning koolitustel vajalike oskuste ning teadmiste saamiseks (grafiti, photoshop, disain, turundus). Kaasame noori kõikidesse töötubadesse, anname neile võimaluse ka proovida õpitut praktiseerida. Suuremad plaanitud grafitid teostab projektimeeskond.
Projekti lõppedes on saanud nii projektimeeskond kui ka kõik huvilised põhjalikud teadmised grafitist, koostame projektimeeskonnale õpimapid. Lisaks sellele oleme rohkem tundma õppinud ühiskonna erinevaid murekohtasid ning üleüldiselt Tartu linna - saame kogemuse linnaplaani kavandamises.
Sügisel, pärast suvist praktikat, toimuvad noortekeskustes infopäevad, jagame tulemusi ning kogume tagasisidet. Prognoositav noorte arv projekti kaasamises (osalemine projektis ja/või infopäevadel ning tagasisidestamine nii sotsiaalmeedias kui näost näkku) on 200.
Projektist saab kasu ka Tartu linn, kuna paraneb terviklikum pilt tänavakunstist nii moraalselt kui füüsiliselt. Soovime, et pärast meie projekti muutub Tartu linnas arvamus grafitist - sellesse suhtutakse positiivsemalt, kui nähtakse, et see võib muuta inimeste suhtumist erinevatesse ühiskonna


Eesmärgid


Grafiti meeskond soovib projektiga ennast arendada ning saada suurema ning spetsiifilisema ülevaate grafiti olemusest - stiilid, vahendid, tehnikad. Üks eesmärkidest on õpituga tuua Tartu linna, mis on 2024.aasta kultuuripealinn, läbimõeldud ja sõnumiga kunst, puudutame ühiskondlikult aktuaalseid ning olulisi teemasid. Sellest tulenevalt kutsume kõiki inimesi linnas neid märkama. Tartu noortele antakse võimalus projekti töötubades, koolitustel ning praktikal osaleda.
Projekti käigus eemaldatakse kulunud, vananenud ning ebasobilikud grafitid Tartu linnas, võimalusel ning vajadusel asendatakse need projektimeeskonna poolt uutega.


Tegevused


Projekt algab veebruaris meeskonna koosolekuga, kus räägitakse kõik uuesti läbi.
Jaanuar-august pööravad meeskonnaliikmed varasemast rohkem tähelepanu ühiskonnas toimuvale, vajadusel kohtutakse spetsialistidega, kes aitaksid grafitite kavandamisel õigeid fookuseid tabada.
Koolitajate otsimine ning nendega suhtlemine algab veebruaris, kogu meeskond vastutab koolitajate leidmise eest. Kindlad koolitused on photoshopi töötuba, disaini töötuba ja grafitiga seotud koolitused ning töötoad. Projekti käigus võib selguda vajadus mõndade muude koolituste osas.
Kui koolitajad ja töötubade ajad paigas, algab noorte kutsumine ning kaasamine. Noortele on koolitused kui silmaringi avardamiseks ning kogemuse saamiseks, meeskond lisaks sellele aga keskendub ka linnaplaani kavandamisele ning mõtete kogumisele.
Veebruar-aprill tehakse põhjalik Tartu linna tänavapildi vaatlus, kus pildistatakse asukohapõhiselt üles kõik grafitid. Koostatakse linnaplaani kavand koos hetke grafitiga. Meeskonnal koos Tartu Noorsootöö Keskuse haldusjuhiga toimub kohtumine linnavalituse esindajaga, et arutada, mis on prioriteetsemad kohad. Otsustatakse, millised grafitid osutuvad eemaldamiseks, millised parandamiseks ning millised asendamiseks.
Esimesed praktikatunnid toimuvad mai-juuni, samuti hinnatakse ning vajadusel parandatakse selle aja sees kõikide planeeritud grafiti asukohtade pinnad. Lisaks valmistatakse ette šabloonid ning vahendid.
Grafitite tegemine algab juunis ning lõpeb augustis.
Kogu projekti tagasisidestamine meie poolt toimub projekti vältel.
Grafitite tagasisidestamist planeerime september-november läbi viia noortekeskustes ning koolides. Linnapildi muutusi jäädvustame piltide ning videotena, mida saab hiljem kasutada esitlustel ning kokkuvõtete tegemisel huvilistele (samuti noortekeskused, koolid ja teised asutused). Linnavalitsusega lepitakse kohtumine kokku oktoobriks.
Novembris-detsembris toimuvad viimased kokkuvõtted ning aruannete tegemine.


Tulemused


Projektimeeskonnana saame põhjalikud teadmised grafitist, disainist, photoshopist ning turundusest, kaasame antud töötubadesse kõiki teisi huvilisi. Valmivad õpimapid, mida kasutame hilisemates meie poolt tehtavates töötubades. Projektiga proovime jõuda vähemalt kahe saja nooreni, kaasates neid töötubadesse ning tagasisidestamistele. Meie loodud Tartu linnapilt jääb püsima aastateks. Projekt saab suurt tähelepanu, kuna reklaamimiseks kasutatakse väga suuri sotsiaalmeedia platvorme ning Tartu linna kohalikku ajalehte.


Maksumus


6 314 EUR

Tartu kohustusedToetus


6 314 EUR

Kellele taotlus esitatakse


SA Archimedes Noorteagentuur

Millise programmi / meetme raames


ESC31

Juhtpartner


Tartu Noorsootöö Keskus

PartneridJuht


Kaisa Saluste

Algus- ja lõpptähtaeg


01.02.2020 - 31.12.2020

Osakond


KO allasutus

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord