Asi: Cities multimodal - urban transport systems in transition towards low carbon mobility

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-16-0133
Menetlev üksus: Tartu Linnavalitsus
Vastutav töötaja: Kaspar Alev
Teised töötajad: Kunnar Jürgenson; Tiina Alas; Kaspar Alev
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Cities multimodal - urban transport systems in transition towards low carbon mobility
Registreeritud: 19.09.2016

Projekt


Lühikokkuvõte


Projekt keskendub tiheasutsusega kesklinna piirkondadele mis pakuvad häid võimalusi säästva liikuvuse (inimeste- ja kaupade liikumine) arendamiseks. Üha kasvav elanike arv sellistes piirkondades ja kaubanduse kasvust tulenev kaubavedude mahu kasv on toonud kaasa autostumise kõrge taseme kesklinnades. Projekt annab hea lähtepunkti minna autodele orienteeritud liikluskorralduse planeerimisest üle liikuvuse planeerimisele ja juhtimisele. Projektis rakendatakse kahte peamist lähenemisviisi probleemistiku lahendamiseks:
- Multimodaalsed linnakvartalid : säästvate transpordiliikide arendamine (kõndimine, jalgrattasõit, ühistransport, autode ühiskasutus) nendes kvartalites ja erinevate liikumisviiside omavaheline sidumine.
- Liikuvuse juhtimine: üksikute liikuvuskäitumiste suunamine.
Tegevuste elluviimiseks kaasatakse avalik sektor, transpordioperaatorid, ettevõtted, koolid ja avalikkus.


Eesmärgid


Linnad ja linnapiirkonnad on Läänemere piirkonna majandusliku arengu mootorid ja on seega ka inimestele atraktiivsed pakkudes mitmekülgseid teenuseid, töö- ja õppimisvõimalusi. Urbaniseerumise kiire kasv on paratamatult põhjustanud liiklustiheduse tõusu ja ummikud linnatänavatel.
Projekti eesmärgiks on leida lahendused tiheasustatud piirkondade liikuvus- ja transpordiprobleemide lahendamiseks. Eesmärgiks on tõsta linnade elukeskkonna atraktiivsust ning parandada keskkonnatingimusi linnde tiheasustatud piirkondades.
Cites multimodal keskendub järgmiste probleemide lahendamisele:
• suur liikluskoormus kesklinnade piirkonnas - ummikud, müra, õhu kvaliteet, liiklusohutus;
• parkimiskohtade nappus;
• linnakeskustes on autod sageli eelistatud seisundis võrreldes teiste ja säästlikemate transpordiliikidega.Tänavad on reeglina planeeritud ja ehitatud pidades silmas autoliiklust (tänavad, parkimine);
• ühistranspordi kättesaadavus ja integreerimine teiste liikumisviisidega;
• kergliikluse ja autode jagamissüsteemide eelistamine;
• SUMP (Sustainable Urban Mobility Plan) puudumine paljudes linnades;
• Lahendamata konfliktid muinsuskaitse ja linnaplaneerimise vahel pidades silmas liikuvust.


Tegevused


Kesklinnapiirkonna liikuvuskava koostamine,
Mobiilsuskeskuste loomine (erinevate liikumisviiside sõlmpunktid),
Erinevate liikumisviiside ühendamise äpp´i loomine,
Näidis mobiilsuskava koostamine kesklinna piirkonna ettevõttele või koolile,
Teavitustegevused - kampaaniad (2), infolehed, uudiskirjad.


Tulemused


- Kasvanud on planeerijate ning sidusrühmade võimekus säästva linnaliikluse planeerimisel.
- Vähenenud on autode arv linnade igapäevases liikluses. Piloottegevused (mobiilsuskeskused, liikuvuskavad) on saanud igapäevasteks lahendusteks säästliku linnatranspordi arendamisel.
- Pilootettevõtete töötajad ja õpilased/üliõpilased on muutnud oma liikuvusharjumusi.
- Linna elanikud saavad kogemuse, millist positiivset mõju avaldab igapäevaelule autovaba keskkond.


Maksumus


110 000 EUR

Tartu kohustused


16 500 EUR

Toetus


93 500 EUR

Kellele taotlus esitatakse


ERDF

Millise programmi / meetme raames


Läänemere Programm

Juhtpartner


Tax Office Rostock, Holbeinplatz 14, Rostock, Germany, D-18069

Partnerid


Schleswig-Holstein´i Liidumaa Jalgratturite Assotsiatsioon - Saksamaa
Berliini Tehnikaülikool - Saksamaa
Karlskrona kommuun - Rootsi
Kalmar´i kommuun - Rootsi
Kalmar Länstrafik - Rootsi
Aarhus´i kommuun - Taani
Guldborgsund´i kommuun - Taani
Gdansk´i linn - Poola
Szcecin´i linn - Poola
Polish Union of Active Mobility - Poola
Vilnius´e linn - Leedu
Susisiekimo paslaugos - Leedu
Tartu linn - Eesti
Balti Uuringute Instituut - Eesti
Baltimere Linnade Liit - Soome
Riia linn - Läti

Juht


Kaspar Alev

Algus- ja lõpptähtaeg


01.06.2017 - 31.05.2020

Osakond


LVO

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord