Asi: Pop-up töötoad Tartus

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-18-0016
Menetlev üksus: Lille Maja
Vastutav töötaja: Liis Somelar
Teised töötajad: Hele Riit; Helene Schotter; Helje Jõgi; Raili Koort
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Pop-up töötoad Tartus
Registreeritud: 04.02.2018

Projekt


Lühikokkuvõte


Eelmisel aastal kaasasime noori erinevatele üritustele (Karlova päevade laat ning kohvikute päev, lastekaitsepäeval ja tarkusenädalal vabatahtlikena ning töötubade läbiviijatena) ning pärast tegevusi läbi viidud küsitlus näitas, et noored hindasid kogemust väga kõrgelt ja soovisid ka järgnevatel aastatel üritustel vabatahtlikena osaleda. Selleks, et noored saaksid väljas tegevusi ja töötubasid teha on vaja ilmastikule vastavat keskkonda. Telgid, mida projekti käigus soetada tahame annavad võimaluse ilmast sõltumatult pakkuda mitteformaalset õppimist väljaspool noortetuba. See annab noortele paremad võimalused ennast teostada ning saada praktilisi oskusi, et lihtsamalt tööturule siseneda.

Antud projekti raames soetatud Pop-Up telgid võimaldavad erinevatel majast väljas toimuvatel üritustel ilmast sõltumatult pakkuda põnevaid ja arendavaid tegevusi. Saame pakkuda töötubasid ning Lille Maja tutvustavaid infotunde erinevates kohtades. Samuti saame kaasata oma tegevustesse väljaspool noortekeskust rohkem noori (noortelt noortele tegevused). Kiireneb noorte info kogumine ning suureneb noorte osalus nii tegevuste planeerimisel, kui läbi viimisel. Kaasatud on suurem hulk noori ning noorte tööhõivevalmidus paraneb. Töövahendid võimaldavad liikuvat tegevust väljaspool noortekeskust – mobiilne noorsootöö. Töötoad, mida projekti käigus läbi viime arendavad noorte digipädevusi (the Slate töövahend - https://www.iskn.co/), toetavad loovuse arendamist (kavandid), on keskkonnasäästlikud (koostöö Haine paelavabrikuga) ning arendavad käelisi oskusi (mannekeenidele loodavad rõivad).


Eesmärgid


Projekti eesmärk on viia Lille Maja noortekeskuse tegevused veelgi enam majast välja, liikuda noorte juurde, mille tulemusena on noored teadlikumad noorsootöö võimaluste kohta, noortekeskuse tegevustega on liitunud juurde uusi noori (sh põhikooli ning gümnaasiumi noori ja vähemate võimalustega noori). Noorte osaluse suurendamine noorsootöö tegevustes, võimaluste loomine noorte loovuse arendamiseks ning erilist toetust vajavate noorte kaasamine. Samuti jagada Lille Maja noortekeskuse infot ning pakkuda noortele võimalust viia läbi ise töötubasid väljaspool avatud noortetuba. Noored omandavad ka väljaspool noortekeskust uusi oskusi ja teadmisi noorsootöötajate teadliku töö tulemusena ning saavad panustada teistle noortele töötubade läbi viimisega. Seeläbi saavad noored teadlikuks Lille Maja poolt pakutavate võimalustega ning ise uusi loovprojekte nii Lille Majas kui väljaspool.

Alaeesmärgid:
1. Kaasata Lille Maja tegevustesse rohkem teismelisi noori (sh riskigruppidesse kuuluvaid noori)
2. Läbi loominguliste ülesannete arendada projektis osalevate noorte erinevaid pädevusi (koostöö, hoolimine, suhtlemine, infotehnoloogia, väärtuste kujundamine, analüüsivõime arendamine)
3. Vaba aja teenuste pakkumise arendamine koostöös teiste tegevusvaldkondadega (koostöö erinevate asutustega nagu näiteks Loodusmaja, Lastekunstikool, disaineritega, äriühingutega)
4. Luua noortele paremad tingimused arendavateks tegevusteks nii Lille Majas kui ka väljaspool
5. Noorsootöö kättesaadavuse suurendamine ja noorte tööhõivevalmiduse toetamine
6. Noorte omaalgatuste toetamine vajalike vahenditega - anda noortele mitmekülgsemaid võimalusi
7. Noored innustuvad osa saama kultuurist, koos tegutsema ja elamusi looma;
8. Noortele arendavate tegevuste ja uute teadmiste pakkumine koolikeskkonnast väljas;
9. Noorte kaasamine ülelinnalise sündmuse korraldamisesse;


Tegevused


Projekti raames viiakse läbi 6 erinevat sündmust Lille Maja ruumidest väljas.

Eeltegevused:
Jaanuar 2018 - noorte ideede kaardistamine ning projekti kirjutamine koos noortega
koostööpartneritega kokkulepete sõlmimine (Karlova selts, Haine paelavabrik, Tartu
Uuskasutuskeskus, Anne Noortekeskus, Loodusmaja, Tartu Ülikooli Kunstimuuseum, Tartu Oskar
Lutsu nimeline Linnaraamatukogu)
Veebruar 2018 - töötubade planeerimine sündmustele
Märts 2018 - töötubade ettevalmistamine sündmuste jaoks, noortega harjutamine
turundamine

Põhitegevused:
16-20 aprill 2018 - labürintteater Lille mäel; etenduse üks portaal
19. mai 2018 - moeteemaline (Upcycling) töötuba Karlova päevade raames
1. juuni 2018 - moeteemaline (Upcycling) töötuba lastekaitsepäeval
1. september 2018 - töötuba tarkusepäeval
15. september 2018 - moeteemaline (Upcycling) töötuba Tartu Oskar Lutsu nimelises Linnaraamatukogus
22-26 oktoober 2018 - moeteemaline (Upcycling) töötuba koostöös Tartu Ülikooli Kunstimuuseum

Analüüs ja edasised plaanid:
November 2018 - projekti analüüs koos noortega ja järeltegevuste planeerimine uude aastasse
aruande kirjutamine


Tulemused


Projekti "Pop-up töötoad Tartus" töötoad toimuvad väljaspool noortekeskust kokkuleppel erinevate koostööpartneritega (Karlova selts, Anne Noortekeskus, Loodusmaja, Tartu Ülikooli Kunstimuuseum, Tartu Oskar Lutsu nimeline Linnaraamatukogu) . Noored saavad teada noortekeskuse võimaluste kohta, on kaasatud tegevustesse ning saavad teha omaalgatusi nii Lille Majas kui ka väljas. Noortele saavad noortekeskuse poolt pakutavad tegevused kättesaadavamaks. Noored saavad panustada kogukonna üritustel vabatahtliku tööga, mis võimaldab neil hiljem oma töökogemust analüüsida ning aitab lihtsamalt siseneda tööturule.
Samuti noorteinfo levitamine välja toodud sündmustel. Noortelt noortele vahetu info edastamine läbi põneva töötoa.


Maksumus


3 738 EUR

Tartu kohustused


738 EUR

Toetus


3 000 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Eesti Noorsootöö Keskus

Millise programmi / meetme raames


AVATUD NOORTEKESKUSTE KONKURSS 2018

Juhtpartner


Lille Maja

Partnerid


Karlova selts, Haine paelavabrik, Tartu Uuskasutuskeskus, Anne Noortekeskus, Loodusmaja, Tartu Ülikooli Kunstimuuseum, Tartu Oskar Lutsu nimeline Linnaraamatukogu

Juht


Liis Somelar

Algus- ja lõpptähtaeg


19.03.2018 - 01.12.2018

Osakond


KO allasutus

Projekti kodulehekülgShow details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord