Asi: Projekti "Samm tööellu" kaasfinantseerimine

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-18-0005
Menetlev üksus: Tartu linnavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuosakond
Vastutav töötaja: Inge Kool
Teised töötajad: Marika Paris; Priit Kiilaspä
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Projekti "Samm tööellu" kaasfinantseerimine
Registreeritud: 09.01.2018

Projekt
Osalemise otsus:


Tartu Linnavalitsuse 16.01.2018 korraldus nr. 35


Lühikokkuvõte


Pikaajaliste töötute ja mitteaktiivsete (vähemalt 12 kuud tööturul eemal olnute) tööle asumise ja tööturul püsimise toetamine. Rakendatakse erinevaid tööturumeetmeid lähtuvalt isiku vajadustest (tööklubi, tugiisik, nõustamisteenused, tööpraktika, erialane täiendkoolitus). Tulemuseks on pikaajaliselt tööta olnud inimeste tööharjumuse ja -oskuste paranemine.
Tegevuste kestvus: 01.04.2018 - 31.03.2020


Eesmärgid


Projekti üldeesmärk on toetada pikka aega tööturult eemal olnud inimeste tööle asumist ja tööturul püsimist läbi aktiivsete tööturumeetmete pakkumise, parandades seejuures tööturuteenuste kättesaadavust ja kvaliteeti. Eelkõige toimub pikaajaliste töötute ja mitteaktiivsete hõivesse toomine.

Käesolev projekt aitab omavalitsustel täita sotsiaalhoolekande seaduses § 23 toodud kohustusi: „Tugiisikuteenus on kohaliku omavalitsuse üksuse korraldatav sotsiaalteenus, mille eesmärk on iseseisva toimetuleku toetamine olukordades, kus isik vajab sotsiaalsete, majanduslike, psühholoogiliste või tervislike probleemide tõttu oma kohustuste täitmisel ja õiguste teostamisel olulisel määral kõrvalabi.“

Sihtgrupp: pikka aega (vähemalt 12 kuud) tööturult eemal olnud inimesed (SA Innove loeb sihtgrupi hulka ka inimesed, kes on viimase 12 kuu jooksul kuni 2 kuud siiski töötanud).

Projektis rakendatakse juba koolitatud ja töökogemusega tugiisikud tööks kohaliku omavalitsuse tasandil ja tagatakse projekti jooksul nende rakendamine, nõustamine ja supervisioon.


Tegevused


Lähtutakse komplekssete teenuste pakkumise põhimõttest, kus rakendatakse tööotsingu koolituse õppeprogrammi ning tugiisiku- ja tööklubiteenuseid, erinevaid nõustamisteenuseid lähtuvalt abisaaja individuaalsest vajadusest. Lisaks nendele teenustele võimaldatakse projekti käigus tööotsijatele tööpraktikat ja erialast kvalifikatsiooni tõstvat koolitust. Iga osaleja suunamine erinevatesse tegevustesse toimub „rätsepaülikonna“ põhimõttel ehk tema individuaalseid vajadusi hinnates.


Tulemused


Tulemuseks on pikaajaliselt tööta inimeste tööharjumuse ja -oskuste paranemine.
Kogu projekt arvudes:
osaleva sihtgrupi liikmete arv: 126, sh Tartu linnast ca 85 inimest
töölesaanute arv: 44 (35 % projektis osalejatest)
edasi õppima läinud osalejate arv: 21
koolitusgruppide arv (töötud/mitteaktiivsed): 7
koolitustundide arv ühele grupile, sh tööklubid (töötud/mitteaktiivsed): 130 + erialane koolitus
koolitustundide arv sihtgrupile kokku: 910 + erialane koolitus
erialakoolitustundide arv kokku ligi: 2600 tundi
nõustamisteenuste maht kuni: 610 tundi
praktika kokku kuni: 7600 tundi
osutatud tugiisikuteenuse tundide arv kuni: 1165 (lisaks telefoniteenus)
(teenust pakutakse kokku 19 kuud, keskmiselt 8-le kliendile ligi 8 tundi kuus)
supervisiooni tundide arv tugiisikutele: 32
tugiisikukoolitus: 72 tundi (varasemalt juba koolitatud tugiisikud, kes on läbinud põhjaliku baaskoolituse ning 16 tundi (jätkukoolituse ja CARe metoodika koolituse läbinud)Maksumus


311 909 EUR

Tartu kohustused


31 600 EUR

Toetus


265 122 EUR

Kellele taotlus esitatakse


SA Innove

Millise programmi / meetme raames


Euroopa Sotsiaalfond; „Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014–2020” prioriteetse suuna „Tööturule juurdepääsu parandamine ja tööturult väljalangemise ennetamine” meede „Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi hõives osalemiseks”.

Juhtpartner


Johannes Mihkelsoni Keskus MTÜ

Partnerid


Elva Vallavalitsus
Tartu Vallavalitsus
Kambja Vallavalitsus
Kastre Vallavalitsus
Luunja Vallavalitsus
Nõo Vallavalitsus

Juht


Inge Kool

Algus- ja lõpptähtaeg


01.04.2018 - 31.03.2020

Osakond


STO

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord