Saadetud kiri: Vastus Teie 8.04.2022 pöördumisele nr. 1147-01 (Töövõtulepingu nr ET21/55 täitmine, Tartu KHK Kopli 1A lifti ehitustööd)

Asja number: RH-21-358

Kirja saaja:
Kontaktisik KS
Saatja kuupäev: 08.04.2022

Kirja:
Saatja: Tartu Linnavalitsus Linnavarade osakond
Teema: Vastus Teie 8.04.2022 pöördumisele nr. 1147-01 (Töövõtulepingu nr ET21/55 täitmine, Tartu KHK Kopli 1A lifti ehitustööd)
Koostaja: Jana Hindrikson 736 1441 Jana.Hindrikson@tartu.ee
Registreeritud: 18.04.2022
Seisund: Allkirjastatud
Saadetud: 18.04.2022
Edastamise meetod: E-post
Failid: Linnavarade_osakond_Kiri_20220418_RH-21-358.asice ( 141 kb )
Seotud dokumendid:
Show details for Saadetud kirja tekstSaadetud kirja tekst
Hide details for Saadetud kirja tekstSaadetud kirja tekst
Teie 08.04.2022 16:38:33
Meie 18.04.2022 nr 4-6/RH-21-358


Vastus Teie 8.04.2022 pöördumisele nr. 1147-01 (Töövõtulepingu nr ET21/55 täitmine, Tartu KHK Kopli 1A lifti ehitustööd)


Esitate tellijale teavituse, et peale Lepingu sõlmimist on ilmnenud asjaolud, mis objektiivselt takistavad Lepingu nõuetekohast täitmist. Osundate tarneraskustele ning sisendhindade tõusule. Esitate seisukoha, et tekkivad lisakulud ja töötakistused ei kuulu Töövõtja äririski alla ja on ühtlasi käsitletavad vääramatu jõuna Lepingu punkti nr 13 mõttes. Põhjendate oma seisukohta asjaoluga, et te ei saanud pakkumust tehes ette näha sõjaolukorra tekkimist Ukrainas ja arvestada sellest tulenevat mõju Lepingu täitmisele.

Täpsemalt esitate loetelu, et lifti ehitustööde hinnatõusule ning ehitustööde tähtaegade pikendamise avaldab olulist mõju muuhulgas katusematerjalide, soojustusmaterjalide jms hinnatõus ning kvaliteetse puidu kättesaadavus. Lisaks viitate, et väga suur probleem on lifti ehitamisel kvalifitseeritud tööjõu leidmisel, kuna ukraina tööjõud on suures osas lahkunud.

Kirjas ütlete, et te ei ole täna veel valmis esitama detailseid arvutusi ettenägematu hinnatõusu mõju kohta Lepingu maksumusele ja tööde teostamise tähtajale, kuid lepingu täitmine selles määratud tähtajaks ei ole reaalne.

Kuna riigihanke pakkumused esitati enne 24. veebruari 2022 (Vene Föderatsiooni - Ukraina Vabariigi vahelise sõjategevuse ja sellest tulenevate sanktsioonide algust), möönab Tellija majanduskeskkonna olulist muutumist Töövõtja kahjuks ning vajadust pidada lepingu muutmise võimalikkuse osas läbirääkimisi.

Riigihanke läbiviimise järgselt sõlmitud lepingu muutmisele seab piirangud riigihangete seaduses esitatud regulatsioon.

Rahandusministeerium on avaldanud juhise, selle kohta, mida peab arvestama lepingu muutmisel.

https://fin.ee/uudised/rm-juhis-kuidas-saab-kriisiolukorras-hankelepinguid-muuta

Juhise kohaselt peab hankija hindama, kas tegemist on tõepoolest ettenägematu asjaoluga. Rahandusministeerium nendib, et vääramatu jõu olemasolu ei saa välistada hankelepingute suhtes, kui nende täitmine eeldab näiteks kauba tarnimist sõjaolukorras olevast riigist või läbi selle. Samuti saab vääramatuks jõuks pidada praegu väga aktuaalselt olukorda, kus Vene ja Valgevene suhtes on rakendatud rahvusvahelisi sanktsioone, mille tulemusel võib hankelepingu täitmine osutuda võimatuks.

Hindamiseks palume teil esitada tõendid, millest nähtuvad lifti ehitustööde lepingu täitmiseks vajaminevate materjalide tarneraskused (nt alltöövõtjate või materjali tarnijate kirjad, millest nähtub, et Vene Föderatsiooni, Ukraina ja Valgevene ettevõtted ei saa neile kehtestatud sanktsioonide tõttu Eestisse kaupa tarnida). Palume esitada tõendid materjali hinnatõusu kohta, kui materjali osta mujalt kui Vene Föderatsioonist, Ukrainast või Valgevenest (esitades nt algsete alltöövõtjate või materjali tarnijate materjali hinnapakkumused riigihankele pakkumuse koostamise aja seisuga ning hetkeseisuga (uute materjali tarnijate hindade ülevaated, kui materjali osta mujalt jms).Lugupidamisega
Jana Hindrikson
736 1441 Jana.Hindrikson@tartu.ee


Lisad
.