Asi: Euroopalik identiteet ja väärtused noorte inimeste elus

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-18-0167
Menetlev üksus: Tartu Descartes'i Kool
Vastutav töötaja: Küllike Kütimets
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Euroopalik identiteet ja väärtused noorte inimeste elus
Registreeritud: 26.09.2018

Projekt


Lühikokkuvõte


Viie riigi (Austria, Prantsusmaa, Hispaania, Ühendkuningriik, Eesti) teevad kostööd, et jõuda selgusele õpilaste arusaamadest euroopa identiteedi ja väärtuste osas. Projekt kestab kaks aastat 2018 – 2020. Osalevad õpilased vanuses 14 – 18 aastat ja õpetajad.


Eesmärgid


Euroopaliku identiteedi ja väärtuste olemuse määratlemine lähtuvalt õpilaste arusaamast ja kogemustest.
Eeldame, et ühise tunnustuse leiavad sellised euroopalikud põhiväärtused, nagu vabadus, demokraatia, inimõigused, rahu, solidaarsus, tuginemine õigusriigi põhimõtetele ja tolerantsus.


Tegevused


Esmalt kaardistavad iga partnerkooli õpilased oma arusaamadest lähtuvalt, mis on euroopalik identiteet ja põhiväärtused. Seejärel toimuvad arutelud ühise seisukoha kujundamiseks (kasutades digivahendeid ja projektikogunemistel).
Koostatakse õppematerjalid euroopa identiteedi ja väärtuste õpetamiseks partnerkoolides. Valmivad materjalid avaldatakse eriala ajakirjades ja veebikeskkondades.


Tulemused


Jõutakse ühise arusaamani euroopa identiteedist ja väärtustest. Luuakse ühine platvorm etwinning keskkonnas (http://www.etwinning.net)


Maksumus


34 676 EUR

Tartu kohustused


0 EUR

Toetus


34 676 EUR

Kellele taotlus esitatakse


SA Archimedes

Millise programmi / meetme raames


ERASMUS+ programm

Juhtpartner


Gymnasium Sacre´Coeur Wien, Austria

Partnerid


College-Lycee la Perverie, Prantsusmaa
Colegio Sagrado Corazón de Jesus-Placeres
Saint Catherine’s College, Ühendkuningriik
Tartu Descartes’i Kool, Eesti

Juht


Küllike Kütimets

Algus- ja lõpptähtaeg


01.09.2018 - 31.08.2020

Osakond


HO allasutus

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord