Asi: Tartu Jaan Poska gümnaasiumi looduslaagrid 2021

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-21-0004
Menetlev üksus: Tartu Jaan Poska Gümnaasium
Vastutav töötaja: Eneli Mäeots
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Tartu Jaan Poska gümnaasiumi looduslaagrid 2021
Registreeritud: 13.01.2021

Projekt


Lühikokkuvõte


Projekti eesmärgiks on jätkata alates 2011/2012 õppeaastast läbiviidavaid looduslaagreid, mis on mõeldud Tartu Jaan Poska gümnaasiumi õpilaste keskkonnateadlikkuse tõstmiseks. Laagrites keskendutakse praktilisele loodusetundmisele, loodvaatluste andmestiku kogumisele ja kogutud andmete kandmisele teaduspõhistesse andmebaasidesse. Viimase kaudu soovitakse laiendada noorte teadlikkust loodusvaatlusandmete kogumisest ja sellest, et igaühe tehtud vaatlusandmed saavad olla aluseks suurematele teadusandmestikele.


Eesmärgid


Projekti eesmärgiks on jätkata ja laiendada Tartu Jaan Poska gümnaasiumis alates aastast 2011 läbiviidud looduslaagreid. Laagrite käigus omandavad õpilased põhilised oskused ja teadmised looduslikust mitmekesisusest, loodusvaatluste läbiviimisest, andmete kogumisest looduses ja lihtsamatest analüüsimeetoditest. Samuti andmete kandmisest suurematesse andmebaasidesse, et nende kaudu osaleda ka teadusandmete kogumises. Tutvustatakse planeeringute põhimõtteid, sealhulgas keskkonnakaitse nõudeid, mida ühe Eesti piirkonna näitel tutvustatakse.
2021. aasta laagrites lisandub varasemaga võrreldes koostöös Tartu Ülikoolo loodusmuuseumi ja botaanikaaiaga Palupõhja taimestiku herbaariumi digitaliseerimine, Palupõhja liblikafauna kollektsioneerimine ja digitaliseerimine ning lisaks sellele Palupõhja haudelinnustiku ülevaate koostamine Plutof andmesüsteemi abil.


Tegevused


1. Laagrite ettevalmistamine
Looduslaagrite tööjuhendite ettevalmistamine eelnevate aastate juhendite põhjal.
Koostatakse juhendid kolme erineva laagri tarbeks: bioloogia välitööd, ökoloogia välitööd ja geograafia välitööd.

Koostatud ja varasemate põhjal korrigeeritud on kolme erineva laagri õppematerjalid ning materjalid loodusteadulike kogude digitaliseerimisek..

2. Laagrite läbiviimine
Õppetöö viiakse läbi kolme erineva kolmepäevase ja ühe neljapäevase laagrina. Laagrites osaleb vähemalt 80 Tartu Jaan Poska Gümnaasiumi õpilast.

Tegevuse lõppedes on looduslaagrites osalenud vähemalt 80 õpilast.

3. Laagrite kokkuvõte ja aruandlus
Laagrite kokkuvõtete tegemine järgmiseks aastaks, õppematerjalide korrigeerimine ja projekti arundluse lõpetamine.

Tegevuse lõppedes on valmis on laagrites kasutatavate õppematerjalide parandatud versioonid. Projekti aruandlus on valmis.


Tulemused


Projekti käigus koostatavad õppevahendid (tööjuhendid) tehakse kättesaadavaks kõigile üldhariduskoolide õpetajatele. Seega ulatub projekti kaudne mõju ühe kooli raamest kaugemale.


Maksumus


6 837 EUR

Tartu kohustused


3 326 EUR

Toetus


3 511 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Keskonnainvesteeringute Keskus SA

Millise programmi / meetme raames


Keskkonnaprogramm

Juhtpartner


Tartu Jaan Poska Gümnaasium
Vanemuise 35, Tartu

PartneridJuht


Lauri Mällo

Algus- ja lõpptähtaeg


01.02.2021 - 30.11.2021

Osakond


HO allasutus

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord