Saabunud kiri: Sotsiaalmajutusüksuse Rahu 8 rekonstrueerimine

Asja number: VP-17-0127
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Teema: Sotsiaalmajutusüksuse Rahu 8 rekonstrueerimine
Registreeritud: 16.01.2018
Kellele saadetud: Anneli Säälik
Dokumendi liik: Kiri
Edastamise viis: E-post

Saatja:
Organisatsioon: KredEx SA
Saatja kuupäev: 09.01.2018

Menetlemine:
Seisund: Registreeritud
Vastutav töötaja: Anneli Säälik
Vastamise tähtaeg: 16.02.2018
Seotud dokumendid:
Show details for Saabunud kiri:Saabunud kiri:
Hide details for Saabunud kiri:Saabunud kiri:

Tere

Tänan täiendava info eest ja vabandan viibinud vastuse pärast.

Elamu, millele saab toetust taotleda, peab olema ehitatud ja kasutusele võetud enne 1993 aastat. Rahu 8 puhul on ehitisregistrisse märgitud esmase kasutuselevõtu aastaks 2017, mis ei vasta toetuse andmise tingimustele. Palun see korrigeerida.

Lisaks soovin teada, millises dokumendis kajastub, et aadressil Rahu 8 avalikku teenust osutab Tartu linn. Samuti ei leidnud dokumenti, kus kajastuks ainu- või eriõiguste laad, mida Tartu avalikke teenuseid osutades omab. Palun edastada vastavasisuline dokument või viide sellele.

Parimate soovidega

Aire Metsaluik
toetuste haldur

KredEx
Hobujaama 4, 10151 Tallinn
tel: +372 667 4108
faks: +372 667 4101

www.kredex.ee

See elektronkiri võib sisaldada konfidentsiaalset informatsiooni. Kui antud kiri ei ole suunatud Teile, siis selle avaldamine, kopeerimine, levitamine või muul viisil kasutamine on rangelt keelatud ning võib olla ebaseaduslik. Kui saite selle kirja ekslikult, palun teavitage sellest koheselt kirja saatjat ning kustutage kiri oma süsteemidest.

This e-mail may contain confidential information. If you are not the intended recipient you are hereby notified that any use, disclosure, copying, distribution or taking any other action in reliance on the contents of this information is strictly prohibited and may be unlawful. If you received this e-mail in error, please contact the sender and delete the material from your systems.


From: Anneli Säälik [mailto:Anneli.Saalik@raad.tartu.ee]
Sent:
Monday, December 18, 2017 6:11 PM
To:
Aire Metsaluik <aire.metsaluik@kredex.ee>
Subject:
Re:Tartu linnale kuuluva Rahu 8 korterelamu rekonstrueerimistoetuse taotlus

Asja viide: VP-17-0127

Tere,


Vastame esitatud küsimustele.


1) Millise õigusakti või volituse alusel on Kunnar Jürgenson´il õigus Tartu linna kui taotlejat esindada? Palume edastada vastav dokument.


Kunnar Jürgenson on määratud projektis allkirjaõiguslikuks isikuks linnavalitsuse otsusega (vt pt 3). See on sama dokument, millega on otsustatud osaleda projektis.


2) kulude-tulude prognoos


Puhastulu projektis ei teenita, Esitame vastavad exceli arvutused

Objekti elueaks on võetud keskmiselt 30 aastat, arvestades, et tegemist on rekonstrueeritava objektiga. Tavapäraselt arvestatakse amortisatsioonimäär iga üksiku tegevuse osas eraldi pärast investeeringu teostamist ja käibemaksuta summalt.
3) Tartu Linnavalitsuse vastav haldusakt, milles on fikseeritud rekonstrueerimistööde teostamise otsus, rekonstrueerimistööde ja kaasnevate teenuste kirjeldus, vajadusel renoveerimislaenu võtmise otsus projekti elluviimiseks, laenu võimalik maksimaalne summa.


Linnavalitsuses ei võeta täiendavalt vastu eraldi otsust tööde teostamise kohta. Linnaeelarvesse kavandatud tööde osas (jooksval aastal tuginedes eelviidatud projektis osalemise otsusele) kuulutatakse välja riigihange. Linnavalitsus võtab pärast hanke läbiviimist vastu otsuse parima pakkumuse edukaks tunnistamiseks ja lepingu sõlmimiseks.

4) Lisaks palun esitada ülesande andmise akt (näit põhimäärus, volikogu otsus), millega on pandud KOVle kohustus sellise avaliku teenuse osutamiseks nagu elamispinna pakkumine sotsiaalselt nõrgemale sihtgrupile ja seda toetuse määruse § 18 lg 3 p-s 15 mõistes.

Sotsiaalhoolekande seaduse (SHS)
§ 41 lg 1 kohaselt on eluruumi tagamine kohaliku omavalitsuse üksuse korraldatav sotsiaalteenus, mille eesmärk on eluruumi kasutamise võimaluse kindlustamine isikule, kes ei ole sotsiaalmajanduslikust olukorrast tulenevalt võimeline enda ja oma perekonna vajadustele vastavat eluruumi tagama. Puudega isikule eluruumi tagamine on sätestatud sama seaduse §-s 42 lg 1, mille kohaselt isikuid, kellel on puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 2 lõike 1 tähenduses puudest tingituna raskusi eluruumis liikumise, endaga toimetuleku või suhtlemisega, abistab kohaliku omavalitsuse üksus eluruumi kohandamisel või sobivama eluruumi saamisel. SHS §-s 43 on sätestatud nõuded tagatavale eluruumile ning isikule kasutada antud eluruum peab vastama ehitusseadustiku § 11 lõike 4 alusel kehtestatud eluruumile esitatavatele nõuetele, välja arvatud eluruumi sotsiaalselt põhjendatud normile ning isiku ja tema perekonna põhjendatud vajadustele ning perekonna suurusele.

Tartu linna omandis olevate eluruumide kasutamist ja eluasemeteenuse osutamist reguleerib „Tartu linna omandis olevate eluruumide kasutusse andmise ning mainitud kord ", mis on kinnitatud Tartu Linnavolikogu 11.09.2008 määrusega nr 97. Mainitud kord on arvutivõrgus kättesaadav aadressil https://www.riigiteataja.ee/akt/429032016131. Käsutamise jmt kord on reguleeritud Tartu Linnavolikogu 12.09.2013 määrusega nr 98 Tartu linnavara eeskirjaga, mis on arvutivõrgus kättesaadav aadressil https://www.riigiteataja.ee/akt/419092017014

Palun andke teada, kui on vaja täiendavaid selgitusi.

Lugupidamisega,

Anneli Säälik