Asi: Optimisation of Public Transport Policies for Green Mobility - OptiTrans

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-16-0143
Menetlev üksus: Tartu linnavalitsuse linnamajanduse osakond
Vastutav töötaja: Jaanus Tamm
Teised töötajad: Kadi Metsma; Maarja-Liis Metsla; Rein Haak
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Optimisation of Public Transport Policies for Green Mobility - OptiTrans
Registreeritud: 06.10.2016

Projekt


Lühikokkuvõte


Kogu Euroopas põhjustab transpordisektor umbes 20 protsenti kogu kasvuhoonegaaside heitkogustest, ligi pool sellest langeb reisijateveole. Selleks, et vähendada transpordisektori ökoloogilist jalajälge tuleb arendada ühistranspordi kvaliteeti ja kättesaadavust eriti linnade äärealadel ning maapiirkondades. Kuna taristu ühistranspordi arendamiseks on reeglina olemas, siis omab valdkonna edendamisel üha tähtsamat rolli kohapealne poliitika ja administratiivne võimekus. Seega on erinevate keskkonnasäästlike liikumisviiside sidumine (jalgratas, ühistransport, e-sõidukid), paremad piletimüügi võimalused (nt
uksest ukseni liikuvuse piletid e. MAAS kontseptsioon), IKT kasutamine reaalajas muutuvale nõudlusele vastamiseks, integreeritud graafikud
(eelkõige linnade lähipiirkondade ühistransport), kõrgem reisijate mugavus (nt WiFi bussides) võtmeks ühistranspordi kuvandi kujundamisel ja selle atraktiivsuse tõstmisel.
Atraktiivne ühistransport toob bussidesse rohkem reisijaid ning kaasates seeläbi enam rahalisi vahendeid paraneb transpordikorraldajate võimekus pakkuda kvaliteetseid ja atraktiivseid ühistransporditeenuseid.


Eesmärgid


Projekti üldeesmärgiks on ühistranspordi osakaalu suurendamine linnade ja nende äärealade liikuvuses. Alameesmärkideks on:
1) suurendada transpordikorraldajate võimekust ühistranspordi kavandamisel ja korraldamisel;
2) võtta vastu tegevuskavad ning tutvustada uudseid lahendusi ühistranspordi kvaliteedi tõstmiseks;
3) tõsta linnaelanike teadlikkust ning suunata avalikku arvamust eesmärgiga suurendada keskkonnasäästlike liikumisviiside kasutust linna territooriumil.
Tartu linna osas on spetsiifilistemateks eesmärkideks ühistranspordi teenustaseme (kättesaadavus, transpordivahendite spetsifikatsioon ja kvaliteet, liinide optimeerimine peale liinivõrgu uuendamiskava heakskiitu, hinnastuspoliitika, integreeritud maksevõimalused, IKT lahendused) tõstmiseks vajalike tegevuste kirjendamine ja nende esmane finantsmajanduslik hindamine ning ühistranspordi ja teiste säästlike transpordiviiside (eelkõige kavandatav rattaringlus) sidumiseks vajalike tegevuste väljatöötamine.


Tegevused


- Tegevuskava loomine ühistranspordi atraktiivsuse tõstmiseks
(ettepanekud Tartu linna arengukavasse)
- Ühistranspordi rahuloluuuringu läbiviimine
- Töötubade läbiviimine tegevuskavade koostamiseks
- Teavitustegevused


Tulemused


Projekti peamiseks väljundiks on tegevuskavad ühistranspordi , kui liikumisviisi atraktiivsuse tõstmiseks ja selle jätkusuutliku arengu tagamiseks.
Projekti oodatavaks tulemuseks on säästlike liikumisviiside populaarsuse kasv ja transpordist tulenevate heitmete vähendamine linnades.


Maksumus


168 475 EUR

Tartu kohustused


25 271 EUR

Toetus


143 204 EUR

Kellele taotlus esitatakse


ERDF

Millise programmi / meetme raames


Interreg Europe

Juhtpartner


Ministry for Infrastructure and Agriculture of Thuringia (Saksamaa)

Partnerid


Baia Mare Metropolitan Area Intercommunity Development Association
(Rumeenia)
City of Zadar (Horvaatia)
Region of Thessaly (Kreeka)
Abruzzo Region (Itaalia)
Granada Energy Agency (Hispaania)

Juht


Jaanus Tamm

Algus- ja lõpptähtaeg


01.01.2017 - 31.12.2021

Osakond


LMO

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord