Asi: Kaasatud juhtimissüsteemi loomine Tartu Forseliuse Koolis läbi õpetajate enesejuhtimisoskuste toetamise

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-21-0098
Menetlev üksus: Tartu Forseliuse Kool
Vastutav töötaja: Terje Käär
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Kaasatud juhtimissüsteemi loomine Tartu Forseliuse Koolis läbi õpetajate enesejuhtimisoskuste toetamise
Registreeritud: 12.08.2021

Projekt


Lühikokkuvõte


Õpilaste ennastjuhtivuse toetamiseks on vaja toetada õpetajate coaching'u oskusi ning toetada neid ainetundides nende meetodite sisseviimisel.

Projekti eesmärk on luua Tartu Forseliuse Koolis jagatud juhtimissüsteem, kus õpetajatel on oma vastutusalad ning nad on omandanud kolleegide toetamiseks vajalikud coachingu-oskused ning töötavad oma õpilastega tundides selliselt, et kasvavad õpilaste enesejuhtimisoskused. Eesmärgini jõudmiseks läbivad Tartu Forseliuse Kooli õpetajad praktilise Imbi Viiroki coachingu koolituse ning saavad individuaalset - ja grupinõustamist Tartu Ülikooli koolitajate poolt tunni sisulisel reflekteerimisel.Eesmärgid


Projekti eesmärk on luua Tartu Forseliuse Koolis jagatud juhtimissüsteem, kus õpetajatel on oma vastutusalad ning nad on omandanud kolleegide toetamiseks vajalikud enesejuhtimise ja coachingu-oskused ning töötavad oma õpilastega tundides selliselt, et kasvavad õpilaste enesejuhtimisoskused.


Tegevused


1. Täiendkoolituse "Kriitiline sõber kui partner tunni sisulisel reflekteerimisel" läbiviimine. Koolituse läbiviija on Tartu Ülikooli õpetajate täienduskoolitus- ja kutseaasta keskus.

2. Imbi Viirok'i coaching'u koolitus „Coachingu oskused kooli visiooni elluviimisel“


Tulemused


Kooli õpetajad ning juhtkonnaliikmed on läbinud Imbi Viiroki coachingu
koolituse, mille raames omandavad nad konkreetsed coachingu tööriistad
ning praktiseerivead neid nii kolleegide kui ka õpilastega

Kooli 25 õpetajat on osalenud Tartu Ülikooli täiendkoolitusprogrammis, mille raames on nad: teadvustanud enda rolli õpilaste iseseisva õppimise
toetamisel ja vastavate oskuste kujunemisel; analüüsinud enda tegevust
õpilaste enesejuhtimisoskuste kujundamisel ainetunnis; reflekteerinud nii
juhendamisel kui iseseisvalt enda õppe- ja kasvatustegevust ning selle
tulemusel koostanud isikliku arenduskava.


Maksumus


10 000 EUR

Tartu kohustused


0 EUR

Toetus


10 000 EUR

Kellele taotlus esitatakse


SA Innove

Millise programmi / meetme raames


1.2.1 ATV6 jooksev Haridusasutuste arendusprojektid
uuenevat õpikäsitust toetava organisatsioonikultuuri
loomiseks - 25.06.2019-31.08.2023

Juhtpartner


Tartu Forseliuse Kool

PartneridJuht


Kadri Saaremaa

Algus- ja lõpptähtaeg


01.08.2021 - 22.06.2022

Osakond


HO allasutus

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord