Asi: Stimulating regional innovation through better e-government services (BETTER)

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-18-0118
Menetlev üksus: Tartu linnavalitsuse linnakantselei
Vastutav töötaja: Anneli Säälik
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Stimulating regional innovation through better e-government services (BETTER)
Registreeritud: 15.06.2018

Projekt


Lühikokkuvõte


Projekti eesmärgiks on suurendada kohaliku tasandi võimekust seoses digitaalsete lahenduste kasutamisega avalike teenuste pakkumisel ja parendamisel (sh uute teenuste käivitamine, uute ja olemasolevate teenuste disainimine, juhtimine ja hindamine).


Eesmärgid


Kohaliku tasandi osapoolte (poliitikakujundajad, ametnikud, valdkondlikud eksperdid) teadlikkuse ja võimekuse kasv, et kasutada digitaalseid lahendusi avalike teenuste arendamisel.


Tegevused


Peamised tegevused:
- parimate praktikate leidmine partnerregioonidest ja mujalt Euroopast;
- kogemuste vahetamine ja uute võimaluste leidmine;
- õppereisid, koolitused ja info vahetamine huvigruppidega;
- tegevusplaani koostamine;
- tegevusplaani rakendamise seire.


Tulemused


Peamised oodatavad tulemused:
- kogemuste vahetamine partneritega;
- ideede leidmine Tartu avalike teenuste parendamiseks;
- rahvusvahelise koostöö areng ja kontaktivõrgustiku laienemine.


Maksumus


195 179 EUR

Tartu kohustused


29 277 EUR

Toetus


165 902 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Interreg Europe secretariat

Millise programmi / meetme raames


Interreg Europe

Juhtpartner


Municipality of Genoa (Itaalia)

Partnerid


Birmingham city council (Suurbritannia)
Municipality of Nyíregyháza (Ungari)
Municipality of Gävle (Rootsi)
Tartu Linnavalitsus

Juht


Anneli Säälik

Algus- ja lõpptähtaeg


01.08.2019 - 31.12.2022

Osakond


Kants

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord